Μέχρι τις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για τη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Μέχρι τις 20 Μαΐου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που έδωσε στην δημοσιότητα την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας. 

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α.    Αίτηση 

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος

γ.    Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης. 

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Νομικών Προσώπων (Τμήμα Β΄) καταχωρεί τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις καταθέτει στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει του Βιογραφικού Σημειώματος του υποψηφίου που θα επιλεγεί, καθώς και το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα προσκομιστούν αρμοδίως με το διορισμό. 

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 20/5/2015 και ώρα 15:00.  Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.