Μηνιαία και ετήσια ηλεκτρονικά παραπεμπτικά αποκατάστασης από τον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Μηνιαία ή ετήσια ηλεκτρονικά παραπεμπτικά αποθεραπείας και αποκατάστασης καθιερώνει για τους ασφαλισμένους του ο ΕΟΠΥΥ.Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκειά της αποθεραπείας-αποκατάστασης των ασθενών,καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας της νόσου και το είδος της θεραπείας. 

Ειδικότερα, ο αριθμός των συνεδριών δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τις εξήντα (60) για πάθηση μέσου σταδίου και τις ογδόντα (80) για πάθηση προχωρημένου σταδίου. Η διάρκεια των παραπεμπτικών  αποθεραπείας-αποκατάστασης για εξωτερικούς ασθενείς είναι: 

  Μηνιαία από την έκδοσή τους και αναγράφονται 10 έως 12 συνεδρίες. Σ’  αυτήν την περίπτωση  παραπεμπτικών,  εάν για κάποιο λόγο δεν εκτελεστούν όλες οι αναγραφόμενες συνεδρίες, το Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης αποζημιώνεται μόνο γι αυτές που εκτελέστηκαν ενώ για τις υπολειπόμενες απαιτείται νέο παραπεμπτικό από τον θεράποντα ιατρό. 

  Ετήσια  από την έκδοσή  τους και αναγράφεται  το σύνολο των προβλεπόμενων συνεδριών,  60  ή 80 (ανάλογα  την  πάθηση).  Σ΄ αυτήν την περίπτωση παραπεμπτικών, επιτρέπεται  η  τμηματική εκτέλεση του ίδιου παραπεμπτικού, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το  eΔΑΠΥ  (δηλ. μετά την πρώτη  εκτέλεση επιτρέπονται και επόμενες εκτελέσεις μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των συνεδριών που έχουν συνταγογραφηθεί).