Νέα εγκύκλιο ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση των αναλώσιμων υλικών

26-12-2016

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο για την αποζημίωση των αναλώσιμων υλικών και ειδικών σκευασμάτων απέστειλε την Τρίτη ο ΕΟΠΥΥ στους παρόχους υγείας. Όπως υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός αποζημιώνει το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευάσματα-τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τα οποία έχουν θεσπισθεί είτε ανώτατες τιμές αποζημίωσης (εκάστου είδους ή / και μηνιαίως) ή / και ανώτατες μηνιαίες χορηγούμενες ποσότητες. 

Ειδικότερα, η αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού «προϋποθέτει τη γνωστοποίηση εκάστου είδους στον ΕΟΦ και την καταχώρησή του στα μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ»  καθώς και «την προσκόμιση στα Τμήματα Παροχών  βεβαίωσης εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών», σε περιπτώσεις που καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εξουσιοδοτημένοι προμηθευτές (πλην φαρμακείων, των οποίων η άδεια λειτουργίας καλύπτει την εμπορία των ανωτέρω ειδών). 

Κατ’εξαίρεση, για τα επιθέματα απαιτείται προσκόμιση στη Διεύθυνση Φαρμάκου πρόσθετης βεβαίωσης χαρακτηρισμού του είδους ως επίθεμα, η οποία εκδίδεται από την αντίστοιχη Υπηρεσία του ΕΟΦ, προκειμένου να τεκμηριώνεται η κατάταξη του είδους στην κατηγορία των επιθεμάτων. 

Σημειώνεται ότι οι τιμές αποζημίωσης διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τιμές του προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών, εκτός αν με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ έχουν ορισθεί χαμηλότερες. Σε περίπτωση που τα είδη δεν έχουν καταχωρηθεί το Παρατηρητήριο Τιμών, λαμβάνονται υπ’όψιν οι τιμές των παραστατικών αγοράς (αποδείξεις ή τιμολόγια).  

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «υπό το πρίσμα του εξορθολογισμού και της συγκράτησης των δαπανών που αφορούν στην αγορά των  ανωτέρω ειδών, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας των κυκλοφορούντων ειδών στην Ελληνική αγορά και με στόχο να αποτραπούν περιστατικά υπερτιμολόγησης», οι προμηθευτές επιθεμάτων και οστομικών υλικών  (εταιρείες και φαρμακεία) που έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών (e-ΔΑΠΥ) να αποστείλουν, έως 1-8-15 υπεύθυνη δήλωση στην οποία:

α)  θα  τεκμηριώνεται ότι είναι καταχωρημένοι στα μητρώα του ΕΚΑΠΤΥ,

β) θα αναγράφονται τα είδη τα οποία διαθέτουν στην αγορά και τα οποία θα αντιστοιχίζονται με τους κωδικούς με τους οποίους αυτά αναγνωρίζονται στο ΕΚΑΠΤΥ και

γ) οι  τρεις χαμηλότερες τιμές του συγκεκριμένου είδους (επιθέματος ή  / και  οστομικού υλικού), με τις  οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη συσκευασία) κοστολογείται εντός Ευρωπαικής Ένωσης και η μία θα αφορά κράτος με ανάλογο πληθυσμό.