Νέα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα – Μεταξύ των «29 Σοφών» και Ελληνική συμμετοχή

05-12-2022

Μία νέα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο πεδίο των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, συγκρότησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρόκειται για Στρατηγική Συμβουλευτική  Επιτροπή για την καλύτερη παροχή συμβουλών στον ΠΟΥ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην επείγουσα ανάγκη αύξησης της πρόσβασης σε ιατρικές συσκευές για την πρόληψη μολυσματικών εστιών, για την υποστήριξη βασικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και την υλοποίηση της Καθολικής Υγειονομικής Κάλυψης.

Σύμφωνα και με τη σχετική ενημέρωση του ΠΟΥ, η «WHO STAG MEDEV» θα είναι μια σημαντική συμβολή στα αιτήματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, προς τη βιωσιμότητα, την επέκταση και τον αντίκτυπο της προσπάθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΠΟΥ σχετικά με την Καθολική κάλυψη υγείας, την ανταπόκριση στις επιδημίες και την ευημερία του πληθυσμού».

Στην Επιτροπή συμμετέχουν συνολικά 29 Εμπειρογνώμονες, με την Ελλάδα να έχει συμμετοχή μέσω της Δήμητρας Λίγγρη, LLB, LLM, δικηγόρου και νομικού εμπειρογνώμονα στην τιμολόγηση και την αποζημίωση ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Επί του παρόντος υπηρετεί ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Απάτης και Διαφθοράς στον τομέα της Υγείας, το οποίο συγκεντρώνει εκ νέου τους πληρωτές και τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της σπατάλης, με στόχο την προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Έχει επίσης διοριστεί προσωπικά ως νομικός εμπειρογνώμονας στην ειδική ομάδα ιατρικών συσκευών του EUnetHTA και είναι συμπροεδρεύουσα της Ομάδας Ενδιαφέροντος του Real-World Evidence & Artificial Intelligence International Health Technology Assessment. Την τελευταία δεκαετία ήταν επικεφαλής του Νομικού Τμήματος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Τα κύρια πεδία ενδιαφέροντός της είναι η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας και οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η ηλεκτρονική υγεία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής

Να προσδιορίσει και να περιγράψει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις σχετικές τεχνολογίες υγείας, να υποστηρίξει το έργο και τη συνεργασία  του ΠΟΥ με τα κράτη μέλη για την επίτευξη του σχετικού στόχου των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Να παρέχει τεχνικές συμβουλές στον ΠΟΥ σχετικά με παγκόσμιες πολιτικές και στρατηγικές για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις διασυνδέσεις τους με άλλα στοιχεία συστημάτων υγείας, για την υποστήριξη της Καθολικής κάλυψης υγείας και της παγκόσμιας ασφάλειας δημόσιας υγείας.

Να συμβουλεύει τον ΠΟΥ σχετικά με την επάρκεια της προόδου προς την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ορίζονται στα ψηφίσματα της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας.

Παροχή ανεξάρτητης αξιολόγησης των επιστημονικών τεχνικών και στρατηγικών πτυχών της πρόσβασης σε καλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές, κατάλληλες, ασφαλείς και αποτελεσματικές ιατροτεχνολογικές συσκευές.

Να παρέχει στρατηγικές συμβουλές στον ΠΟΥ σχετικά με την ανάπτυξη, ενημέρωση και εφαρμογή των καταλόγων προτεραιότητας και βασικών ιατρικών συσκευών του ΠΟΥ, σύμφωνα με το έργο άλλων Ομάδων και Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ.

Να συμβουλεύει τον ΠΟΥ σχετικά με τον σχεδιασμό στρατηγικών για επενδύσεις σε κατάλληλες ιατρικές τεχνολογίες προτεραιότητας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Να συμβουλεύει τον ΠΟΥ σχετικά με στρατηγικές για αυξημένη πρόσβαση σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα για έγκαιρη διάγνωση, αποτελεσματική θεραπεία, συνεχή παρακολούθηση και προστασία.

Να προτείνει προτεραιότητες εντός του Οργανισμού ή/και της σχετικής τεχνικής μονάδας που σχετίζονται με τον τομέα εργασίας της STAG-MEDEV.

Να συμβουλεύει τον ΠΟΥ για στρατηγικές κατευθύνσεις που πρέπει να δίνονται προτεραιότητα σε όλους τους τύπους ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Να επανεξετάσει και να κάνει συστάσεις στον ΠΟΥ για θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως: πολιτικές, ονομασία, καινοτομία, επιλογή, ρύθμιση, διαχείριση, ασφαλή χρήση μέχρι την αποεπένδυση.

Η λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή STAG MEDEV συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ωστόσο, ο ΠΟΥ μπορεί να συγκαλέσει επιπλέον συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οποίες είναι δυνατόν να είναι είτε α) ανοιχτές είτε β) κλειστές. (α) Ανοιχτές συνεδριάσεις: Οι ανοιχτές συνεδριάσεις συγκαλούνται με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή μη εμπιστευτικών πληροφοριών και απόψεων και μπορούν να παρίστανται από παρατηρητές. (β) Κλειστές συνεδριάσεις: Οι συνεδρίες που αφορούν τη διατύπωση συστάσεων ή/και συμβουλών προς τον ΠΟΥ θα περιορίζονται στα μέλη του STAG MEDEV και στο βασικό προσωπικό της Γραμματείας του ΠΟΥ.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει μικρότερες ομάδες εργασίας για να εργαστούν σε συγκεκριμένα θέματα. Οι συζητήσεις τους πραγματοποιούνται μέσω τακτικών τηλεδιάσκεψεων και το αποτέλεσμα των συνεδριάσεων τους θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση για επανεξέταση σε μία από τις συνεδριάσεις της.