Νέα ΚΥΑ για τα φάρμακα με αναδρομική ισχύ: Επιβολή πρόσθετης έκπτωσης σε σκευάσματα – Ποια κατηγορία αφορά, πότε ενεργοποιείται

02-11-2022

Νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη προβλέπει την επιβολή πρόσθετης έκπτωσης σε φάρμακα υψηλού κόστους για το έτος 2022.

Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ αφορά τα φάρμακα που ταξινομούνται σε τουλάχιστον μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Τα φάρμακα υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6).

Τα φάρμακα που ταξινομούνται μόνα τους σε υποομάδα (cluster) θεραπευτικής κατηγορίας του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, σύμφωνα με το Ανατομικό-Θεραπευτικό-Χημικό Σύστημα Ταξινόμησης [Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System] του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τα φάρμακα που ταξινομούνται στις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες (cluster ATC4) του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, σύμφωνα με το ίδιο Σύστημα Ταξινόμησης. Ως μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες (cluster ATC4) του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εκλαμβάνονται όσες το έτος 2021 παρουσίασαν ετήσια συνολική δαπάνη, προ εφαρμογής ποσών επιστροφής και αυτόματης επιστροφής, άνω των 20 εκ. ευρώ.

Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία δαπανών του έτους 2021 που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ στις περισσότερο δαπανηρές κατηγορίες υπάγονται τα φάρμακα που ταξινομούνται στις θεραπευτικές κατηγορίες με κωδικούς ATC4,A02BC, A10AE, A10BD, A10BH, A10BJ,A10BK, B01AB, B01AC, B03AA, C09CA, C09DA, C09DB, C09DX, C10AA, C10BA, G04CA, M05BX, N03AX,N05AH,N05AX, N06AB, N06AX, N06DA, R03AK, R03AL.

Από την επιβολή πρόσθετου τέλους εξαιρούνται τα φάρμακα για τα οποία έχουν συναφθεί οι συμφωνίες του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας με την επιτροπή διαπραγμάτευσης μέσα στο έτος 2022 η εξαίρεση της επιβολής του πρόσθετου ποσού επιστροφής υπολογίζεται από την έναρξη της συμφωνίας. Σε περίπτωση αναδρομικής ισχύς της συμφωνίας το ποσό που έχει ήδη αποδοθεί από την εταιρεία συνυπολογίζεται στο συμφωνητικό με την επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Για το έτος 2022 δεν επιβάλλεται πρόσθετη έκπτωση στα προϊόντα (Brand) για τα οποία το ποσό της επιστροφής (rebate) έχει δείκτρια Ι μονάδα ίση με ένα (1). Επιπρόσθετα εξαιρούνται τα φάρμακα με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας (Κ.Η.Θ.) μικρότερο από ή ίσο με είκοσι λεπτά του ευρώ (0, 20).

Ο ΕΟΠΥΥ χαρακτηρίζει στο σύστημα του τα φάρμακα που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης και εφαρμόζει το πρόσθετο τέλος ανά τρίμηνο. Υπόχρεες καταβολής του ποσού πρόσθετης επιστροφής είναι ο Κάτοχος άδειας Κυκλοφορίας του φαρμάκου ή η φαρμακευτική εταιρεία.

Υπολογισμός του πρόσθετου ποσού επιστροφής

Το ποσοστό πρόσθετης επιστροφής καθορίζεται για το έτος 2022 στο 3% επί της τιμής παραγωγού όλων των μορφών, περιεκτικοτήτων και συσκευασιών του φαρμακευτικού προϊόντος. Τα φάρμακα που υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες φαρμάκων επιβαρύνονται με μέγιστο πρόσθετο ποσό επιστροφής 3% επί της τιμής παραγωγού.

Ο υπολογισμός του πρόσθετου ποσού επιστροφής βασίζεται στα στοιχεία των καταναλώσεων (ποσότητες) και στις τιμές παραγωγού των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί και κατά τον υπολογισμό των ποσών επιστροφής. Ο υπολογισμός του πρόσθετου ποσού επιστροφής και η βεβαίωση του στους Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτικές εταιρείες γίνεται ανά τρίμηνο, μετά από τον υπολογισμό και τη βεβαίωση του ποσού επιστροφής.

Διαδικασία είσπραξης του πρόσθετου ποσού επιστροφής

Οι φαρμακευτικές εταιρείες ή ΚΑΚ υποχρεούνται στην καταβολή του πρόσθετου ποσού επιστροφής σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ στις αποφάσεις βεβαίωσης του ποσού, εντός μηνός από τη βεβαίωση του. Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. συμψηφίζει, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, τα οφειλόμενα ποσά πρόσθετης επιστροφής, με ισόποσες οφειλές του προς τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τα φαρμακεία του.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού πρόσθετης επιστροφής, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.. Τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής διαγράφονται από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων. Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.