Νέο σύστημα διαχείρισης νοσηλειών και εξετάσεων στις δευτεροβάθμιες δομές σε πραγματικό χρόνο

19-01-2018

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας, σε πραγματικό χρόνο, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, για τον κλινικό και οικονομικό έλεγχο των ιατρών και των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας, δημιουργείται στον ΕΟΠΥΥ σύστημα διαχείρισης νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων (εφεξής ΣυΔΝ) σε πραγματικό χρόνο.

Το ΣυΔΝ εξυπηρετεί σε πραγματικό χρόνο (α) την έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς από κλειστή προγραμματισμένη νοσηλεία, και (β) την έγκριση εξόδου ασθενούς για επείγοντα περιστατικά, τα οποία εξαιρούνται της έγκρισης εισαγωγής. Η έγκριση εισαγωγής και εξόδου ασθενούς καθώς και ο απαιτούμενος ιατρικός έλεγχος διενεργείται από τους ιατρούς του Οργανισμού. Το ΣυΔΝ υπάγεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ενώ η Διεύθυνση Πληροφορικής παρέχει την τεχνική υποστήριξη για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος.

Το εν λόγω Σύστημα λειτουργεί αρχικά σε οκτάωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες, και δύναται να επεκταθεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Για την υποστήριξη του εν λόγω συστήματος δημιουργείται κατάλληλη υποδομή και εγκαταστάσεις τηλεδιάσκεψης για αναζήτηση και διευκρινίσεις περισσότερων στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, μεταξύ του θεράποντος ιατρού και ελεγκτή ιατρού.

Οι βασικές απαιτήσεις του ΣυΔΝ είναι:

  1. Με την αναγγελία εισαγωγής, οι Υπηρεσίες του παρόχου συμπληρώνουν και αποστέλλουν στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονική φόρμα για την έγκριση της εισαγωγής, καθώς και τα ιατρικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητας εισαγωγής.
  2. Με την αναγγελία εξόδου, οι Υπηρεσίες του παρόχου οφείλουν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονική φόρμα με δεδομένα για το ICD-10 και το ΚΕΝ εξόδου, την κύρια ιατρική πράξη που διενεργήθηκε, τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού, καθώς και έγγραφα που βεβαιώνουν την αναγκαιότητα νοσηλείας σε ειδικά τμήματα, όπως Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Σε περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικά στα (i) και (ii) στοιχεία, πραγματοποιείται επικοινωνία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ μέσω του ΣυΔΝ με τους ιατρούς της δευτεροβάθμιας δομής. Τα ανωτέρω δεδομένα, καθώς και τυχόν πρόσθετα δεδομένα που τυχόν ζητηθούν, καταχωρούνται στο ΣυΔΝ και υποβάλλονται σε έλεγχο σε πραγματικό χρόνο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΟΠΥΥ. Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ο πάροχος λαμβάνει απάντηση. Ο χρόνος απόκρισης δύναται να τροποποιείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Ο πάροχος υποχρεούται να καταγράφει αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τη νοσηλεία και τις ιατρικές πράξεις κατά τη διάρκεια αυτής. Η καταγραφή και η παροχή τους όταν αυτά ζητηθούν, είναι υποχρεωτική προκειμένου ο πάροχος να αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι η έγκριση της εισαγωγής και των ιατρικών πράξεων που έγιναν κατά τη νοσηλεία υπέχουν θέση ιατρικού ελέγχου. Σε περίπτωση μη απόκρισης του παρόχου στην απαίτηση του ΕΟΠΥΥ για γνωστοποίηση πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικών με τη νοσηλεία και τις ιατρικές πράξεις κατά τη νοσηλεία, η εν λόγω νοσηλεία απορρίπτεται συνολικά.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, δύνανται να ενσωματώνονται στο Σύστημα διαδικασίες ελέγχου διαγνωστικών εξετάσεων, με προτεραιότητα σε εξετάσεις υψηλού κόστους καθώς και άλλες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αποκατάσταση, φυσικοθεραπείες, κ.α. Η έγκριση των ανωτέρω εξετάσεων θα γίνεται μετά την έκδοση του παραπεμπτικού και πριν την εκτέλεση αυτού εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Επίσης είναι δυνατό να εισάγονται στο ΣυΔΝ κατάλληλα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Οργανισμού.