Νομιμοποιούνται τα …δανεικά υλικά στα νοσοκομεία για την κάλυψη των αναγκών τους

11-04-2017

Νομιμοποιούνται τα …δανεικά υλικά στα νοσοκομεία για την κάλυψη των αναγκών τους. Τις «ανταλλαγές» υλικών μεταξύ νοσοκομείων καθώς και έλεγχο της κατανάλωσης προϊόντων ή υπηρεσιών στο χώρο της Υγείας, προβλέπει,  μεταξύ άλλων, σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για την κεντρικοποίηση των προμηθειών στο ΕΣΥ.

Το σχέδιο νόμου «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων» έθεσε τη Μεγάλη Δευτέρα σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Υγείας και ο αν. υπουργός Υγείας. Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 25 Απριλίου και το υπουργείο Υγείας καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να θέσουν τυχόν παρατηρήσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, συνιστάται  Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας. Σκοπός της ΕΚΑΠΥ «είναι ο κεντρικοποιημένος στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός  του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αναλώσεών τους στον τομέα της Δημόσιας Υγείας».

 

Η ΕΚΑΠΥ, μεταξύ άλλων, τηρεί Μητρώο Προμηθειών Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει  τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων και Προμηθευτών β) Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών  Προδιαγραφών, γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο προγραμματισμός  των  προμηθειών προϊόντων και  υπηρεσιών  που απαιτούνται  για  την  κάλυψη  των αναγκών  των φορέων  του υπουργείου Υγείας γίνεται βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών που καταρτίζει η ΕΚΑΠΥ. Για  την  κατάρτισή  του  η Αρχή, λαμβάνει υπόψη της: ποσοτικά  και ποιοτικά  στοιχεία  των  τελευταίων  ετών (δείγμα  τριών  έως  πέντε  ετών), τις  ήδη καταγραφείσες  τάσεις  ζήτησης, παραμέτρους  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  τα επόμενα  έτη, τον  απαιτούμενο  χρόνο  για  την  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών ανάθεσης, τα  αποθέματα  και  τους  ρυθμούς  απορρόφησής  τους  εκ  μέρους  των φορέων, καθώς  και  το  ύψος  της  προεκτιμούμενης δαπάνης.

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι Φορείς μετά από αίτημα της ΕΚΑΠΥ, προσδιορίζουν και αναρτούν στο Μητρώο υπό Κεντρικοποίηση Αναγκών τις ανάγκες τους για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες, εντός 30 ημερών, στην βάση 12-μηνης χρήσης. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, οι φορείς καταθέτουν ποσοτική ηλεκτρονική απογραφή όλων των προϊόντων και  υπηρεσιών για τα οποία θα τους ζητηθεί, και τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες τους, καθώς και τα αδρανή αποθέματα τους. Ως αδρανή αποθέματα ορίζονται οι απογραφόμενες ποσότητες προϊόντων πέραν των ορίων ασφαλείας που προσδιορίζονται βάσει του Μητρώου Πρότυπων Αναλώσεων και που δεν διακινήθηκαν (αναλώθηκαν) κατά την προ της απογραφής περίοδο. Τα αδρανή αποθέματα αναρτώνται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στο Μητρώο Αναλώσεων Δικτύου και αποτελούν το Αρχείο «Αδρανή Αποθέματα». Τα συνολικά αδρανή αποθέματα ομογενοποιούνται ανά μοναδικό κωδικό και το ομογενοποιημένο πλέον «Αρχείο Αδρανών Αποθεμάτων» είναι έτοιμο για τις αναγκαίες «ανταλλαγές» σε προϊόντα μεταξύ των φορέων.

Στο σχέδιο νόμου διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται  από  την  υποχρέωση  ένταξης  στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών  και  Υπηρεσιών, προμήθειες  προϊόντων  ή  υπηρεσιών, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. .

Τέλος υπογραμμίζεται ότι «εάν διαπιστωθεί: α) ότι οι ανάγκες που προβάλλονται από φορέα ως απρόβλεπτες και επείγουσες είναι πλασματικές ή/και β) εάν διαπιστωθεί υπαίτια  καθυστέρηση ανταπόκρισης στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τότε ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας, τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα».

Η ΕΚΑΠΥ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΚΑΠΥ και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.