“Οδηγός” για τη διαδικασία αποζημίωσης νοσοκομειακών φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ

20-02-2019

«Οδηγό» για τις νοσοκομειακές βεβαιώσεις προκειμένου να αποζημιώνεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης η χορήγηση δεκάδων φαρμάκων στα νοσοκομεία (τα λεγόμενα 1α και 1β), εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρει, η πρώτη συνταγή τους πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ιατρού του ΕΣΥ ή ιατρού ιδιωτικής γενικής κλινικής, στην οποία βεβαιώνεται ότι η χορήγηση φαρμάκου του πρώτου μέρους του καταλόγου ή η πρώτη χορήγηση φαρμάκου του δεύτερου μέρους του καταλόγου θα γίνεται εντός του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής ή Κέντρου Υγείας το οποίο διαθέτει κλίνες βραχείας νοσηλείας και πιστοποίηση από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια.

Σε κάθε περίπτωση η βεβαίωση έχει ισχύ για όλο το διάστημα της θεραπείας και επιδεικνύεται από τον ασθενή με κάθε συνταγή. Παράλληλα, καταργούνται οι νοσοκομειακές γνωματεύσεις καθώς πλέον υπάρχει βεβαίωση που αφορά στον χώρο χορήγησης του φαρμάκου (νοσοκομειακό περιβάλλον).

Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο συγκεκριμένος ασθενής (ονοματεπώνυμο ή ΑΜΚΑ) θα λάβει τη συγκεκριμένη αγωγή – χωρίς αναλυτική περιγραφή δοσολογίας – σε συγκεκριμένο χώρο (δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιωτική Κλινική) και με την ευθύνη του γιατρού που υπογράφει τη βεβαίωση.

Εάν η χορήγηση του φαρμάκου πρόκειται να γίνει σε δημόσιο Νοσοκομείο, η βεβαίωση υπογράφεται από τον ίδιο το θεράποντα γιατρό. Εάν η χορήγηση πρόκειται να γίνει σε ιδιωτική Κλινική, η βεβαίωση πρέπει να έχει την υπογραφή του υπεύθυνου γιατρού της συγκεκριμένης ιδιωτικής Κλινικής, χωρίς να είναι υποχρεωτικό ο γιατρός αυτός να έχει την ίδια ειδικότητα με τον θεράποντα. Σφραγίδα Νοσοκομείου ή Κλινικής δεν χρειάζεται.

Η βεβαίωση θα χορηγείται μια φορά και με την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής και θα έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θεραπεία με όριο τα δύο (2) έτη. Όλα τα παραπάνω αφορούν κυρίως στα φάρμακα της Κατηγορίας 1Α . Για τα φάρμακα της Κατηγορίας 1Β που χορηγούνται παρεντερικά (υποδόρια ή ενδομυϊκά), η βεβαίωση αφορά μόνον στην πρώτη χορήγηση και μόνον για τα φάρμακα, για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά βάσει της συγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας τους η έναρξη αγωγής σε Νοσοκομείο. Ειδικά για τα φάρμακα 1Β για τα οποία δεν απαιτείται υποχρεωτικά βάσει της εγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας τους η έναρξη χορήγησης σε Νοσοκομείο, δεν απαιτείται καμία βεβαίωση.