Παράταση των συμβάσεων των ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ

04-02-2018

Σε παράταση των συμβάσεων ειδικευόμενων ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, προχώρησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι ιατροί  των  οποίων παρατείνεται  η  σύμβαση  στο  νοσοκομείο  της  αρχικής τοποθέτησής  τους  καταλαμβάνουν  κενές  οργανικές  θέσεις  ειδικευόμενων στον  Παθολογικό, Χειρουργικό, Εργαστηριακό και στον Ψυχιατρικό Τομέα, παρέχουν όμως τις υπηρεσίες τους στον Τομέα/Τμήμα στον οποίον εντάσσεται η ειδικότητα στην οποία έχουν ασκηθεί, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση τοποθέτησής τους.

Επιπρόσθετα, οι ιατροί αυτοί, εφόσον στο νοσοκομείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού στον Παθολογικό, Χειρουργικό, Εργαστηριακό και στον Ψυχιατρικό Τομέα, δύνανται μετά από αίτησή τους στην οικεία Υ.Πε. και έγκριση του Διοικητή  της  Υ.Πε., να  παρατείνουν  τη σύμβασή  τους  με τα  ίδια  δικαιώματα  και υποχρεώσεις και τις  ίδιες αποδοχές  σε  οποιοδήποτε  άλλο  νοσηλευτικό  ίδρυμα αρμοδιότητας της ίδιας Υ.Πε., στο οποίο υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόμενου  στον  Παθολογικό,  Χειρουργικό,  Εργαστηριακό  και  στον  Ψυχιατρικό Τομέα.

Σε κάθε περίπτωση – στην απόφαση- επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω, είναι να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του εκάστοτε νοσοκομείου και  να  μην  υποβαθμίζεται  η  ποιότητα  της  εκπαίδευσης  των  υπηρετούντων – μη παρατασιακών – ειδικευόμενων ιατρών.