Πέντε θέσεις για την ΕΣΑΝ

26-12-2016

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση 5 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με επιλογή, ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών μελών της Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε. 

Πρόκειται  για την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων, τη λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση ενός Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή όλων των πόρων των

νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος. 

Οι θέσεις είναι πλήρους ή και αποκλειστικής απασχόλησης με πενταετή θητεία στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝ ΑΕ και αφορούν: 

–       Διοικητικής Επιστήμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

–       Επί των οικονομικών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

–       Ιατρός, πλήρους απασχόλησης,

–       Πληροφορικής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,

–       Νομικός Σύμβουλος, πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της ΕΕ,

2. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή να κατέχουν αντίστοιχο αναγνωρισμένο ως ισότιμο κατά την ελληνική νομοθεσία τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού. Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικός τίτλος σπουδών, με αντικείμενο σχετικό με τη διοίκηση, τα οικονομικά, την ιατρική,  την πληροφορική μονάδων υγείας, τη νομική επιστήμη και συναφούς κατά προτίμηση, με τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΣΑΝ.

3. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ανάλογη του τίτλου σπουδών τους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΣΑΝ, τον τομέα της υγείας και το πλαίσιο λειτουργίας του.

4. Nα έχουν άμεμπτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να διαθέτουν

διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

5. Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 2683/1999 και του ν. 3528/2007 όπως ισχύει).

 

 

Για την επιλογή των μελων του Εποπτικού Συμβουλίου θα ληφθούν ιδιαίτερα υποψη

τα εξής:

 

1. Η γνώση και εμπειρία σε συστήματα DRG

2.  Η εμπειρία στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης  μονάδων υγείας και επιχειρήσεων.

3. Η εμπειρία στην οικονομική διαχείριση δημόσιων οργανισμών και     επιχειρήσεων και η εξοικείωση με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

4. Η εμπειρία σε στρατηγικό σχεδιασμό.

5. Η επαρκης γνωση τουλάχιστον της αγγλικης η γαλλικης γλωσσας και κάποιας δεύτερης ευρωπαικης γλωσσας, που είναι απαραίτητες για την επικοινωνία με τους ευρωπαικούς και διεθνείς φορείς.

 

 

Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ασυμβίβαστη με:

1. Την ιδιότητα του  υπαλλήλου της Εταιρείας ή θυγατρικών αυτής

2. Την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Εταιρείας με

σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών

3. Τη συμμετοχή καθ΄οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία που έχει την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχου υπηρεσιών υγείας

4. Την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η αξιολόγηση και επιλογή στις θέσεις του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ ΑΕ πραγματοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων των αιτήσεων θα καλέσει σε συνέντευξη τους υποψήφιους, κατά την οποία θα τηρείται και σχετικό πρακτικό. 

Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας αξιολογεί τις υποψηφιότητες, καταρτίζει αιτιολογημένο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και τον υποβάλει στον Υπουργό Υγείας. 

Ο Υπουργός Υγείας αποφασίζει και διορίζει τους πέντε (5) από αυτούς σε θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε υποψήφιοι ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected] 

Στην αίτηση πρεπει να αναφερονται:

(α) Πλήρη στοιχεία ταυτοτητας (ονοματεπωνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας,

χρονολογία και τόπος γεννησης, καθως και στοιχεία επικοινωνίας).

(β) Η θεση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

γ) Κάθε αίτηση πρεπει να συνοδεύεται από αναλυτικο βιογραφικο σημείωμα του

υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη των ανωτερω προσόντων