Πλάτη στο υπουργείο Υγείας γυρίζουν οι “οικογενιακοί” γιατροί που αναζητά. Μόνο 624 από τους 2.800 ανταποκρίθηκαν

16-06-2018

Μόλις 624 ιδιώτες ιατροί από τους περίπου 2.800 που αναζητούσε το υπουργείο Υγείας για να στηρίξει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το θεσμό του οικογενειεακού ιατρού, ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες καλύπτονται 624 θέσεις Οικογενειακών Ιατρών πανελλαδικά για τις ειδικότητες Παθολογίας-Γενικής Ιατρικής –Παιδιατρικής.

Η χαμηλή ανταπόκριση των ιατρών ανάγκασε το υπουργείο Υγείας να επαναπροκηρύξει τις θέσεις. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του οικογενειακού θεσμού αποτελεί προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση της χώρας από τους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο «τρέχει» να ανοίξει ΤΟΜΥ και να προσλάβει ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς.

Μάλιστα οι πρώτοι 624 καλούνται να υπογράψουν σύμβαση μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 21 Ιουνίου και να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 Εκτύπωση του σχεδίου της σύμβασης εις τριπλούν (3) από τον κάθε ιατρό.

 Εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, συμπληρωμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιατρού.

 Για κάθε έντυπο σύμβασης θα πρέπει ο ιατρός, να θέσει τη μονογραφή του σε κάθε σελίδα της σύμβασης και υπογραφή με σφραγίδα στην τελευταία σελίδα της σύμβασης στο πεδίο «Οικογενειακός ιατρός», υποχρεωτικά επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής (και για τα 3 αντίτυπα σύμβασης)

 Αντίγραφο της βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου.

 Αποστολή των τριών αντιτύπων της σύμβασης και της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης με συστημένο φάκελο ή αυτοπροσώπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών με καταληκτική ημερομηνία αποστολής την 21/6/2018.