Πως θα αποδίδονται οι δαπάνες για περίθαλψη στο εξωτερικό

26-12-2016

Εγκύκλιο για την διαδικασία υποβολής αιτημάτων ασφαλισμένων για απόδοση δαπάνης για ιατρικώς αναγκαία περίθαλψη που τους παρασχέθηκε σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΧ, Ελβετία κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε αυτό, εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Όπως,αναφέρεται μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις όπου Έλληνας ασφαλισμένος δεν μπορεί να αποδείξει το δικαίωμά του σε παροχές ασθένειας σε είδος επιδεικνύοντας έντυπο δικαιώματος τη στιγμή που η ιατρική περίθαλψη καθίσταται αναγκαία στο κράτος μέλος προσωρινής διαμονής και αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος του συνόλου ή μέρους των παροχών που του χορηγήθηκαν, δύναται να του αποδοθεί το κόστος ή μέρος αυτού από τον αρμόδιο φορέα βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής. 

Η προαναφερόμενη διαδικασία πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ασφαλισμένου στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει τα ποσά βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου Ε126 GR «Τιμολόγηση για απόδοση δαπάνης παροχών σε είδος». 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 

Προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ, ως Οργανισμός Σύνδεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09 σε θέματα απόδοσης δαπανών για παροχές ασθενείας σε είδος και ως αρμόδιος Φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας για παροχές ασθενείας σε είδος σε προσωρινά διαμένοντες ή μόνιμα κατοικούντες στη χώρα μας Ευρωπαίους ασφαλισμένους, να μπορεί να εξετάσει αίτημα ασφαλισμένου ελληνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ο οποίος αναγκάστηκε να αναλάβει ο ίδιος το κόστος των παροχών που του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρώπης χρειάζεται να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Ο ασφαλισμένος ή το έμμεσο μέλος να έχει ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ την περίοδο που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρασχέθηκε στον ασφαλισμένο ή το έμμεσο μέλος κατά την διάρκεια προσωρινής διαμονής σε άλλο κράτος μέλος, να χαρακτηρίζεται ως ιατρικώς αναγκαία.

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να χορηγήθηκε από τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας προσωρινής διαμονής.

Ο σκοπός της προσωρινής διαμονής στο άλλο κράτος μέλος να μην είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Να έχει εξοφληθεί το τιμολόγιο της παρασχεθείσας περίθαλψης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του ασφαλισμένου προς τον ΕΟΠΥΥ είναι τα ακόλουθα:

Φωτοαντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) σε ισχύ την περίοδο που παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εάν είχε εκδοθεί.

Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθένειας του ασφαλισμένου ή του έμμεσου μέλους σε ισχύ για το έτος όπου παρασχέθηκε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ιατρική γνωμάτευση – διάγνωση του θεράποντος ιατρού περί του ιατρικώς αναγκαίου περιστατικού μεταφρασμένη στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Τιμολόγιο με τις αναλυτικές χρεώσεις για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.