Πράσινο φως για τη λειτουργία χώρου αιμοληψίας εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου αλλά …με προϋποθέσεις

19-02-2017

«Πράσινο φως» για τη λειτουργία «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου, υπό προϋποθέσεις, ανοίγει το υπουργείο Υγείας, μετά τις καταγγελίες, αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από τους Ιατρικούς Συλλόγους για την  έγκριση λειτουργίας «χώρων αιμοληψίας»  εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, « η έγκριση λειτουργίας «χώρου αιμοληψίας» εκτός διαγνωστικού εργαστηρίου,  σε πολλές περιπτώσεις,  ασκείται καταχρηστικά εκ μέρους των  κατά τόπον Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι, τις περισσότερες φορές, χορηγούν εγκριτικές αποφάσεις χωρίς  να αιτιολογούνται επαρκώς  και χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις». Εξάλλου, σημειώνει το υπουργείο, «και οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τη λειτουργία «χώρου αιμοληψίας», προκειμένου να αποφεύγεται η δαπάνη για τη  λειτουργία δεύτερου διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών».

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:

  • Ο «χώρος αιμοληψίας (αιμοληπτήριο)» δεν  αποτελεί θεσμοθετημένο  φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  Με την αριθμ.  425/2002 Γνωμοδότηση του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο  «χώρος αιμοληψίας» δεν  αποτελεί παράρτημα,  κατά την έννοια της περίπτωσης  δ΄  της παραγράφου  2 του  άρθρου 14 του Π.Δ/τος 84/01  (ΦΕΚ 70 Α΄),  του διαγνωστικού εργαστηρίου  βιολογικών υλικών που  λειτουργεί νόμιμα.
  • Η δυνατότητα  διενέργειας  αιμοληψίας και προσωρινής  φύλαξης  των δειγμάτων μέχρι τη μεταφορά τους στο  διαγνωστικό  εργαστήριο για ανάλυση παρέχεται,  κατ΄ εξαίρεση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  ήτοι:  α) για την εξυπηρέτηση κατοίκων περιοχών με ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες  (π.χ. συγκοινωνιακές, γεωγραφικές κλπ)  και εφόσον β) δεν έχει εγκατασταθεί και δεν  λειτουργεί σε αυτές  διαγνωστικό  εργαστήριο βιολογικών υλικών. Η συνδρομή σωρευτικά των προαναφερόμενων προϋποθέσεων λαμβάνεται υπόψη από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να χορηγηθεί σχετική έγκριση.
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) καταργούνται αδικαιολόγητοι διοικητικοί περιορισμοί στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος  και  επαγγελματικής δραστηριότητας.  Ειδικότερα, με τις περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε), της παρ. 1 του άρθρου 2 του προαναφερόμενου νόμου καταργούνται, «η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή», «η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα»  καθώς και  «η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή  περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα». Επίσης, με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου καταργούνται αδικαιολόγητες απαιτήσεις προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων.

Επομένως, δίνεται  πλέον  η δυνατότητα σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (ιατρό ή μη) να λειτουργήσει περισσότερα του ενός διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, σε όποια περιοχή επιθυμεί και ανεξαρτήτως του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος. Η δυνατότητα αυτή δεν υφίστατο κατά τη χρονική στιγμή έκδοσης της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επιπλέον, η ανάπτυξη των  επικοινωνιακών και συγκοινωνιακών υποδομών αλλά και των υποδομών υγείας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) καλύπτει  πλέον  το σύνολο των γεωγραφικών περιοχών και του πληθυσμού της χώρας, και ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η λειτουργία «χώρων αιμοληψίας». Εξάλλου, δύνανται να διενεργούνται αιμοληψίες κατ΄ οίκον.  Επίσης, επιτρέπεται η διακίνηση δειγμάτων αίματος σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος, η πρακτική αυτή  έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνονται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και  ζητήματα διασφάλισης της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι, οι «χώροι αιμοληψίας» λειτουργούν χωρίς όρους και προδιαγραφές. 

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να εξετάσει  τα αιτήματα των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα  και να κοινοποιείησει  τις εγκριτικές αποφάσεις στην αρμόδια Διεύθυνση  του Υπουργείου  Υγείας (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης)».