“Ζητούνται” διευθυντές για το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών

04-10-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κάλυψη τριών θέσεων Διευθυντών στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Α.Ε., απευθύνει το υπουργείο Υγείας.  Το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) είναι ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός αντικειμενικού, δίκαιου και διαφανούς συστήματος κοστολόγησης και αποζημίωσης νοσοκομειακών υπηρεσιών με βάση τη δραστηριότητα (Activity Based Payment).

Ειδικότερα, σκοπός του αποτελεί η εισαγωγή, η μελέτη, η ανάπτυξη και κοστολόγηση επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG), η λειτουργία, η εκμετάλλευση, η διοίκηση, η διαχείριση και η συντήρηση ενός Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) για την ορθολογική κατανομή όλων των πόρων των νοσοκομειακών δομών στο ελληνικό κράτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. προκηρύσσει την κάλυψη τριών (3) θέσεων Διευθυντών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.3429/2005, με την αμοιβή να καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176), ως ακολούθως:

  1. Διευθυντής Σχεδιασμού και Διοίκησης

Ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Διοίκησης προΐσταται της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διοίκησης Συ.Κ.Ν.Υ., η οποία έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες:

α) την υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού και του προγραμματισμού της εταιρείας

β) το συντονισμό των δράσεων για την ολοκλήρωση των εκδόσεων του Συ.Κ.Ν.Υ.

γ) το συντονισμό των δράσεων Διαβούλευσης των Ιατρικών Κωδικοποιήσεων

δ) το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ενημέρωσης και της επικοινωνίας

ε) τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας

στ) το Λογιστήριο και την οικονομική διαχείριση της εταιρείας

ζ) το σχεδιασμό και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού πλάνου

η) τη διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας

θ) την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την προώθηση της έρευνας

ι) την οργάνωση και το συντονισμό του Δικτύου DRG

Τα υποχρεωτικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους είναι τα εξής:

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 Τετραετής (4), τουλάχιστον, εμπειρία σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της υγείας

Πλέον των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων, θα συνεκτιμηθούν τα εξής:

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά

 Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με τη διοίκηση και τα οικονομικά μονάδων υγείας ή τη διοίκηση και τα οικονομικά

 Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας

 Γνώση και εμπειρία σε συστήματα αποζημίωσης νοσοκομείων

 Άλλη συναφής με το αντικείμενο ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία

  1. Διευθυντής Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης

Ο Διευθυντής Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Συ.Κ.Ν.Υ., η οποία έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες:

α) το σχεδιασμό και την αναθεώρηση του προτύπου κοστολόγησης του Συ.Κ.Ν.Υ.

β) τη διαχείριση των δεδομένων κοστολόγησης του Συ.Κ.Ν.Υ.

γ) την κατάρτιση και την αναθεώρηση των εγχειριδίων κοστολόγησης

δ) την εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητας κόστους του Συ.Κ.Ν.Υ.

ε) την κατάρτιση των προτάσεων της τιμολόγησης και της αποζημίωσης

στ) την εκπαίδευση των χρηστών του Συ.Κ.Ν.Υ.

ζ) την ανάπτυξη και διαχείριση του Δικτύου DRG για την υποστήριξη της λειτουργίας του Οικονομικού Υποσυστήματος του Συ.Κ.Ν.Υ.

Τα υποχρεωτικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους είναι τα εξής:

 Πτυχίο Οικονομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 Τετραετής (4), τουλάχιστον, εμπειρία σε θέσεις συναφούς αντικειμένου σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα

Πλέον των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων, θα συνεκτιμηθούν τα εξής:

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή διοίκησης υπηρεσιών υγείας/οικονομικών της υγείας

 Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή διοίκησης υπηρεσιών υγείας/οικονομικών της υγείας

 Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας

 Γνώση και εμπειρία σε μεθόδους κοστολόγησης

 Άλλη συναφής με το αντικείμενο ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία

  1. Διευθυντής Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Πληροφορίας

Ο Διευθυντής Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Πληροφορίας προΐσταται της Διεύθυνσης Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής Πληροφορίας Συ.Κ.Ν.Υ., η οποία έχει τις εξής κύριες αρμοδιότητες:

α) τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση εφαρμογών διαχείρισης ιατρικών δεδομένων Συ.Κ.Ν.Υ.

β) την κατάρτιση και την αναθεώρηση των εγχειριδίων κωδικοποίησης

γ) τη συμμετοχή σε δράσεις Διαβούλευσης των Ιατρικών Κωδικοποιήσεων

δ) τη συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας

ε) την εκπαίδευση των χρηστών του Συ.Κ.Ν.Υ.

στ) την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ζ) την ανάπτυξη και διαχείριση του Δικτύου DRG για την υποστήριξη της λειτουργίας του Ιατρικού Υποσυστήματος του Συ.Κ.Ν.Υ.

Τα υποχρεωτικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτησή τους είναι τα εξής:

 Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής

 Τίτλος οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ιατρικής ειδικότητας

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Πλέον των ανωτέρω απαιτούμενων προσόντων, θα συνεκτιμηθούν τα εξής:

 Κλινική Ειδικότητα (Χειρουργική ή Παθολογική)

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο

 Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές με τη θέση αντικείμενο

 Καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας

 Γνώση και εμπειρία σε κωδικοποιήσεις διαγνώσεων νόσων και ιατρικών πράξεων

 Άλλη συναφής με το αντικείμενο ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (ν. 2683/1999 και του ν. 3528/2007 όπως ισχύει)

 Να μη συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση άλλης εταιρείας που έχει την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχου υπηρεσιών υγείας

 Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή

 Όλοι οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και μέχρι την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 24.00 μ.μ. με τη συμπλήρωση της συνημμένης ΑΙΤΗΣHΣ και την αποστολή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (Europass CV).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή, ότι έχει τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιλογής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποδεχόμενος όλους τους επιμέρους όρους της πρόσκλησης.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί για κάθε θέση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. και θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης).

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής η κάθε μία Επιτροπή, θα συνεκτιμήσει την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την εν γένει εμπειρία των υποψηφίων στο χώρο της υγείας, καθώς και το σύνολο του εργασιακού βίου τους και τη σχέση τους με το αντικείμενο της θέσης στην οποία είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων.

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η κάθε μία Επιτροπή θα καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους για κάθε θέση σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική εισήγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.