Προσωπικός ιατρός: Και στα φαρμακεία η εγγραφή των πολιτών από 5 Σεπτεμβρίου – Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τη νέα διαδικασία

01-09-2022

Και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων μπορούν από την Δευτέρα οι πολίτες να εγγραφούν στον προσωπικό ιατρό, όπως προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Υγείας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, οι πολίτες δύνανται να εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Η εγγραφή γίνεται μέσω χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ειδικότερα του υποσυστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο έχει ως σκοπό την εγγραφή πολιτών σε προσωπικό ιατρό.

Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο φαρμακείο φέροντας μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του την εγγραφή πραγματοποιεί όποιος ασκεί τη γονική μέριμνα. Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγραφο/φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη, ή του πληρεξουσίου/της εξουσιοδότησης προς ενέργεια τρίτου προσώπου.

Για το σκοπό της εγγραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη σε προσωπικό ιατρό ο φαρμακοποιός εισέρχεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ως διαπιστευμένος χρήστης, με τους προσωπικούς του κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη. Τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτόματα από το μητρώο του ΑΜΚΑ, με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών.

Σε περίπτωση εγγραφής σε προσωπικό ιατρό από δικαστικό συμπαραστάτη για λογαριασμό προσώπου που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση καταχωρούνται και τα απαραίτητα στοιχεία του δικαστικού συμπαραστάτη.

Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη “μη διαθέσιμος”. O φαρμακοποιός επιλέγει προσωπικό ιατρό με βάση την επιθυμία του πολίτη, και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Σημειωνέται ότι η αποζημίωση των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ειδικότερα του υποσυστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ορίζεται εφάπαξ στο ποσό των τριών (3,00) ευρώ ανά εγγραφή πολίτη (δηλαδή, για την καταχώρηση του ΑΜΚΑ και την εγγραφή του συγκεκριμένου πολίτη σε προσωπικό ιατρό), αρχής γενομένης από την 05η.09.2022.