«Προσωπικός Βοηθός» σε ανθρώπους με αναπηρία: Πιλοτικό πρόγραμμα στην Αττική για 1.000 άτομα – Ως τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις

15-04-2022

Άνοιξε η πλατφόρμα prosopikosvoithos.gov.gr. Πρόκειται για τον θεσμό του «προσωπικού βοηθού» στα άτομα με αναπηρία. Ο νέος θεσμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από την Αττική ώστε να αξιολογηθεί και, σταδιακά, να απλωθεί σε όλη τη χώρα.

Σε πρώτη φάση, 1.000 άτομα ηλικίας από 16 έως 55 ετών, με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, θα έχουν δίπλα τους έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, που θα τους ενθαρρύνει στην ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα στην πλατφόρμα https://prosopikosvoithos.gov.gr. Πιο αναλυτικά:

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» αφορά στην Παροχή Προσωπικής Βοήθειας σε άτομα με αναπηρία. Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του Αποδέκτη από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή κατά περίπτωση του Εκπροσώπου του, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και

δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Ο αριθμός των Ωφελούμενων καθορίζεται σε 1.000 στην α’ φάση του Προγράμματος και επιλέξιμοι Ωφελούμενοι είναι πρόσωπα τα οποία:

Είναι ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών.

Διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας από τoΚέντρo Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην πρώτη φάση του Προγράμματος.

Δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00).

Σημειώνεται ότι πρόσωπο που διαβιεί σε κλειστή δομή, επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση, να αξιολογηθεί και να του απονεμηθεί Προσωπική Βοήθεια. Η δυνατότητα να επιλέξει Προσωπικό Βοηθό θα τελεί υπό την αίρεση της μετοίκησης σε αμιγή κατοικία, η οποία επιβεβαιώνεται με έκθεση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Πρόσωπο που διαβιεί σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν δύναται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα.