Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των νοσοκομείων – Τι προβλέπει

07-07-2020

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το Υπουργείο Υγείας το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θέτει τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών. Πρόκειται για νομοσχέδιο που είχε καταρτιστεί από τον Φεβρουάριο και η κατάθεσή του είχε πάρει παράταση εξαιτίας του κορονοϊού.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέου φορέα για την αξιολόγηση των νοσοκομείων, του  Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.). ο Οργανισμός θα είναι υπεύθυνος  για την αξιολόγηση των νοσοκομειακών μονάδων, ενώ θα προχωρά σε επιβραβεύσεις αλλά και κυρώσεις σε αυτά που χρήζουν συμμόρφωσης.

Τι προβλέπει το σύστημα αξιολόγησης – Τα έξι κριτήρια μέτρησης της ποιότητας

Το σύστημα αξιολόγησης όλων των νοσοκομείων και μονάδων Υγείας, θα γίνεαι σε τρία βασικά πεδία υπηρεσιών υγείας: δομή (ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδομές), διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας) και αποτελέσματα (των δράσεων και των υπηρεσιών).

Σε κάθε κατηγορία θα υπάρχουν ποσοτικά και μετρήσιμα χαρακτηριστικά, όπως η εκπαίδευση και τα χρόνια εμπειρίας των ιατρών, οι χρόνοι αναμονής των ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών κ.ά.

Τα έξι κριτήρια μέτρησης της ποιότητας είναι:

1) Η ασφάλεια, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις πρακτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας. Ως ασφάλεια ορίζεται η προστασία από κακοποίηση (φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή), από ιατρικό σφάλμα, από κακές διοικητικές πρακτικές που προάγουν την αδιαφάνεια και την ταλαιπωρία στην ιατρική φροντίδα των ασθενών ή άλλη αποφευκτέα βλάβη.

2) Η αποδοτικότητα, η οποία αναφέρεται στον βαθμό επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων από την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών υγείας σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές και περιλαμβάνει δείκτες που αξιολογούν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εκβάσεων από αυτές τις υπηρεσίες.

3) Η ανταποκρισιμότητα – ασθενοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας μέσω της αποτύπωσης των εμπειριών των ασθενών και των αποτελεσμάτων υγείας όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ασθενείς. Επίσης, αξιολογείται η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με συμπόνια, σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και του ενδεδειγμένου βαθμού ενημέρωσης των ασθενών.

4) Η προσβασιμότητα, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση του κατά πόσο η ιατρική φροντίδα παρέχεται στον σωστό χρόνο και τόπο και είναι οικονομικά ανεκτή για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας.

5) Η χρηστή διοίκηση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, διοίκησης και ηγεσίας που διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας που βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ισονομία.

6) Η διαχείριση πόρων, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα στοιχεία σχετικά με την χρήση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με τρόπο που διασφαλίζει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του.

ΟΔΙΠΥ – Δημιουργήθηκε νέος Οργανισμός για την αξιολόγηση των Νοσοκομείων

Ο ΟΔΙΠΥ θα έχει και την ευθύνη για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου για την συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Στ. Νιάρχος, αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Επίσης, με ένα ευρύ πρόγραμμα ελέγχων,  θα διενεργεί τους ελέγχους τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στις ιδιωτικές κλινικές, επιβραβεύοντας τα νοσοκομεία – αναφοράς και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις στις μη συνεπείς μονάδες υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας θα μπορεί, με απόφασή του, να χαρακτηρίζει τα νοσοκομεία ή τις κλινικές, που έτυχαν της υψηλότερης αξιολόγησης ως νοσοκομεία ή κλινικές αναφοράς στον τομέα δράσης τους.

Ο χαρακτηρισμός τους ως «νοσοκομείων ή κλινικών αναφοράς» θα πιστοποιεί την παροχή ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον τομέα δράσης τους και μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε κλινικές δοκιμές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και λοιπά κονδύλια ενωσιακής προέλευσης.