Σταθερή η ανάκαμψη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας

26-12-2016

Παραγωγική ανάκαμψη παρουσιάζει το 2013 η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία το 2012, σε συνθήκες κάμψης της παραγωγή της, βελτίωσε εντυπωσιακά την οικονομική της αποδοτικότητα, κυρίως λόγω της ταχύτερης εξαγωγικής της επέκτασης, της χρήσης περισσότερων γενοσήμων φαρμάκων εγχώριας παραγωγής στην ελληνική φαρμακευτική αγορά, της θετικής επίδρασης των μέτρων εξυγίανσης της λειτουργίας της αγοράς και της απουσίας έκτακτων ζημιών, όπως αυτές που αφορούσαν την απομείωση της αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που κατείχαν οι επιχειρήσεις του τομέα τη διετία 2010-2011.

Ο όγκος της παραγωγής του κλάδου αυξήθηκε το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους κατά 10,7%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρουσιάζοντας άνοδο και τους πέντε μήνες (14,7% τον Μάρτιο και 8,1% τον Απρίλιο).

Συγχρόνως, τα έσοδα των επιχειρήσεων του τομέα καταγράφουν άνοδο, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των εξαγωγών τους, που είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα έσοδά τους από τη διεθνή αγορά, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά 35,1% τον Ιανουάριο, 16,1% τον Φεβρουάριο, 9,7% τον Μάρτιο, 43,1% τον Απρίλιο και 5,5% τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Αυξημένος εμφανίζεται, επίσης, ο όγκος των νέων παραγγελιών που εισρέουν στον τομέα από το εξωτερικό.

Επίσης σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών τω φαρμακοβιομηχανιών για τη χρήση 2012 που περιλαμβάνεται στο CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013» των Εκδόσεων Αλκίνοος βασισμένη σε στοιχεία από το ΓΕΜΗ, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους, των εταιρειών προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

Ο τομέας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, υπερτριπλάσια καθαρά κέρδη, ίσα προς το 3,6% περίπου των συνολικών εσόδων του (1,2% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και μικρής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (31,1% από 30,9%). Η εντυπωσιακή αύξηση της καθαρής κερδοφορίας του προήλθε από την επίτευξη μεγάλων οικονομιών κλίμακας στο πεδίο της εμπορικής και της διοικητικής λειτουργίας (προφανώς περιορίστηκαν ενδιάμεσες αμοιβές κλπ), την αποκλιμάκωση των απομειώσεων στοιχείων του ενεργητικού του (χρεογράφων, συμμετοχών κλπ) και τη μείωση των αποσβέσεων περίπου κατά 15%.

Οι συνολικές πωλήσεις 24 επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,35 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 2%, με καθοριστική τη συμβολή επιχειρήσεων που διαθέτουν πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής τους στη διεθνή αγορά ή κερδίζουν μερίδια στην εγχώρια αγορά, προωθώντας γενόσημα φάρμακα δικής τους παραγωγής.

Οι 24 εταιρείες, που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση φαρμάκων, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,7 δισ. ευρώ και κατέγραψαν:

  • Συνολικά μεικτά κέρδη 421,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 3% (+12,2 εκατ. ευρώ).
  • Συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 190,8 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 17% (+27,5 εκατ. ευρώ) για τον λόγο που προαναφέρθηκε και ίσα προς το 14,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 12,3% το 2011.
  • Συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 136,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 39% (+38,2 εκατ. ευρώ) για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και ίσα προς το 10,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,4% το 2011. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ.
  • Συνολικά κέρδη προ φόρων 69,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 69% (+28,3 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,1% το 2011.
  • Συνολικά καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους (μειώθηκαν κατά 4,5 εκατ. ευρώ), ύψους 48,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 206% (+32,85 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 3,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,2% το 2011.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 24 επιχειρήσεων (583,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν το 2012 κατά 10% (+54,4 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 4% (+65,6 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε σε 34% το 2012, από 32,1% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (1,1 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 1% (+11,2 εκατ. ευρώ).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 24 εταιρειών στη διάρκεια της χρήσης σε EBITDA ανήλθε σε 11,1% το 2012, έναντι 9,9% το 2011.

Στις επιχειρήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εταιρείες του τομέα που δεν διαθέτουν δικές τους παραγωγικές μονάδες, αλλά αναθέτουν σε τρίτες εταιρείες την παραγωγή προϊόντων τους.