Συνεργασία των ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, Eurostat σχετικά με την απασχόληση στον τομέα της υγείας

26-12-2016

Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη), η Eurostat (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) συμφώνησαν να συνεργαστούν στενότερα προκειμένου να συντονίσουν τη συλλογή δεδομένων όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα της υγείας. Η συμφωνία προέκυψε μετά την επιτυχία που είχε το Κοινό Ερωτηματολόγιο Υγείας που ανέπτυξαν οι τρεις οργανισμοί.

Καθώς πολλές χώρες του ΟΟΣΑ αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε επαγγελματίες υγείας, η ύπαρξη συγκρίσιμων δεδομένων για το ανθρώπινο δυναμικό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη χρήσιμων δεικτών. Αυτό θα βοηθήσει στον καθορισμό προτεραιοτήτων στις πολιτικές που εφαρμόζονται σχετικά με την εκπαίδευση και την απασχόληση στον τομέα της υγείας.

Μια τέτοια πρακτική υπήρξε χρήσιμη, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ιαπωνίας, όπου μια ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας συνέστησε πρόσφατα αλλαγή πολιτικής ώστε να αυξηθεί κατά 50% η δυνατότητα της Ιαπωνίας για εκπαίδευση γιατρών, έτσι ώστε ο αριθμός τον γιατρών ανά κάτοικο σε αυτή τη χώρα να αυξηθεί από 2 ανά 1.000 άτομα πληθυσμού που είναι σήμερα σε 3/1.000 που είναι ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ.

Οι τρεις οργανισμοί συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν κοινό σύστημα ταξινόμησης των επαγγελμάτων υγείας, ενώ αναγνώρισαν ότι η εναρμόνιση των υπαρχόντων ερωτηματολογίων θα είναι δύσκολη. Πριν την έναρξη της κοινής συλλογής δεδομένων, θα πρέπει να έχουν εγκριθεί και από τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν.

Πηγή:

ΟΟΣΑ