Καθιερώνεται η υπερωριακή νυκτερινή και εξαιρέσιμη αμοιβή στο προσωπικό του ΠΕΔΥ

Καθιερώνεται η υπερωριακή νυκτερινή και εξαιρέσιμη αμοιβή στο προσωπικό του ΠΕΔΥ

23-01-2018
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  του Πρωτοβάθμιου  Εθνικού  Δικτύου  Υγείας  (Π.Ε.Δ.Υ.)  ανά  Υγειονομική  Περιφέρεια, προβλέπει…