Καθιερώνεται η υπερωριακή νυκτερινή και εξαιρέσιμη αμοιβή στο προσωπικό του ΠΕΔΥ

23-01-2018

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  του Πρωτοβάθμιου  Εθνικού  Δικτύου  Υγείας  (Π.Ε.Δ.Υ.)  ανά  Υγειονομική  Περιφέρεια, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ Αττικής: Για 640 υπαλλήλους, 114.600 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 570.000,00 €

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Για 1.000 υπαλλήλους, 320.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους  1.370.000,00€

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας: Για 1.089 υπαλλήλους, 330.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 950.000,00 €.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: Για 1.218 υπαλλήλους, 293.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους  1.400.000,00€.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Για 646 υπαλλήλους, 590.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους  800.000,00 €.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Για 1.500 υπαλλήλους, 700.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 1.639.800,00 €.

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης: Για 230 υπαλλήλους, 120.000 ώρες, με συνολική δαπάνη ύψους 360.000,00€.