Ξανθός: Αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά όλες τις εξαρτήσεις

10-10-2017

«Η συστηματική υλοποίηση  μιας πολιτικής πρόληψης και δραστικής αντιμετώπισης της εξάρτησης από το αλκοόλ  , αποτελεί επένδυση  στη Δημόσια  Υγεία ,  στην κοινωνική συνοχή , στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία» Αυτό, μεταξύ άλλων, είπε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, κατά το χαιρετισμό του στο 16ο Διεθνές Συνέδριο της ESBRA ( European Society for Biomedical Research on Alcoholism).

Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο ο υπουργός Υγείας, είπε ότι στα χρόνια της κρίσης αυξάνει έδαφος και επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλά οικονομικά στρώματα οδηγώντας στην περιθωριοποίηση και σε περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό. Εκτός από εξαρτησιογόνος  ουσία με σοβαρές κοινωνικές παρενέργειες , το αλκοόλ αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας που επιβαρύνει πολλαπλά τον εξαρτημένο ,  το οικογενειακό του περιβάλλον και το Σύστημα Υγείας .

Ο κος Ξανθός επισημαίνοντας  ότι παρά τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα μας εντούτοις είναι άξιο προβληματισμού, η ιδιαίτερα χαμηλή θέση της χώρας μας, στον σχετικό με το αλκοόλ δείκτη επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ( SDG’s) του ΟΗΕ , σύμφωνα με την Παγκόσμια  Μελέτη Επιβάρυνσης Ασθενειών ( 2016).

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Υγείας, προωθεί  την αναδιοργάνωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά συνολικά τις εξαρτήσεις ,  συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ , και την εκπόνηση ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης τους.  Σχεδιάζονται , με χρηματοδότηση από διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ , πολυδύναμα όπως είπε ο κος Ξανθός, κέντρα αντιμετώπισης όλου του φάσματος των εξαρτήσεων ειδικά στην περιφέρεια, κινητές μονάδες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη αστικές περιοχές,  νέες μονάδες σωματικής αποτοξίνωσης ( από οπιούχα και αλκοόλ) , μονάδες απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις αναδυόμενες εξαρτήσεις( διαδίκτυο, τζόγος) και προγράμματα κοινωνικής επανένταξης εστιασμένα στις ανάγκες κάθε ομάδας του πληθυσμού-στόχου.  Ειδικά για το αλκοόλ , σχεδιάζουμε τη συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από αυτό .

Τέλος ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανάπτυξη της ΠΦΥ και η προτεραιότητα   στην  πρόληψη και στην  παρέμβαση σε επίπεδο κοινότητας , η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ και η δικτύωση των δομών της ΠΦΥ  με τις αντίστοιχες της  Ψυχικής Υγείας και της  αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.