Υπ. Υγείας: “Ναι” στις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού του ΚΕΕΛΠΝΟ, που έχει διατεθεί στο ΕΣΥ

26-12-2016

«Ναι» στις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο έχει διατεθεί σε Νοσοκομεία (ΜΕΘ, ΜΕΛ), λέει το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος αποφάσισε να εγκρίνει δαπάνη ύψους 912.564,51 ευρώ, σε βάρος της πιστώσεως του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕΕΛΠΝΟ, οικονομικού έτους 2014. 

Από το ποσό αυτό, 595.829,18 ευρώ αφορούν στην δαπάνη για την αποζημίωση εφηµεριών ιατρικού προσωπικού και τα υπόλοιπα 316.735,33 ευρώ αφορούν στη  δαπάνη για την αποζηµίωση βαρδιών και υπερωριών προσωπικού.  Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Γρηγοράκου: 

Α) Εγκρίνεται µέχρι 31/12/2014, η καθιέρωση µε αµοιβή, υπερωριακής εργασίας, δέκα (10) υπαλλήλων, κλάδου ΠΕ Ιατρών, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σαράντα (40) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, του ΚΕΕΛΠΝΟ, για  κάλυψη εφηµεριών σε 24ωρη βάση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Ειδικών Λοιµώξεων των Νοσοκοµείων της Ελληνικής Επικράτειας, στα οποία έχουν διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών τους.  

Το προσωπικό, επιτρέπεται να πραγµατοποιεί µία (1) ενεργή εφηµερία Σαββάτου (24ωρη), µία (1) ενεργή εφηµερία Κυριακής – εξαιρέσιµης ηµέρας (24ωρη) και έως τρεις (3) ενεργείς εφηµερίες καθηµερινές και συνολικά έως πέντε (5) εφηµερίες µηνιαίως ανά ιατρό ΚΕΕΛΠΝΟ, που απασχολείται τόσο σε Μ.Ε.Θ. όσο και σε άλλες κλινικές/µονάδες Νοσοκοµείων ΕΣΥ. 

Β) Εγκρίνεται µέχρι 31/12/2014, η νυκτερινή εργασία και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, εκατόν ενενήντα (190)  υπαλλήλων, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, του ΚΕΕΛΠΝΟ, οι οποίοι θα εργαστούν συνολικά µέχρι εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (127.680) ώρες, από τις οποίες ενενήντα µία χιλιάδες διακόσιες (91.200) αντιστοιχούν στην νυχτερινή εργασία εργασίµων ηµερών προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής και  οι υπόλοιπες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (36.480) αντιστοιχούν στην νυχτερινή και ηµερήσια εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής.