Υπεγράφη η ΚΥΑ για την πρόσληψη προσωπικού στο Νοσοκομείο Θήρας

31-08-2018

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τον καθορισμό προσόντων ανά κλάδο και ειδικότητα, κριτηρίων, μοριοδότησης και διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, για τη διαδιακασία, μεταξύ άλλων, ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Όπως αναφέρεται τα απαιτούμενα κύρια και πρόσθετα προσόντα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, ειδικότητα και θέση προσωπικού του ΓΝ Θήρας είναι:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής) πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά ως κύριο προσόν τον τίτλο σπουδών που θα απαιτηθεί με την προκήρυξη και ο οποίος ορίζεται ανά ειδικότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει και τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας για το ΓΝ Θήρας. Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα με δυο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110).

  • ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής), εκτός των ιατρικών ειδικοτήτων, πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά ως κύριο προσόν την καλή τουλάχιστον, γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν. Η βαθμολόγηση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα είναι α) για άριστη γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση : πενήντα (50) μονάδες και γ) για καλή γνώση: τριάντα (30) μονάδες

  • ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΟΣ /ΑΔΕΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ιατρικών ειδικοτήτων υποχρεούνται να προσκομίσουν α) Άδεια άσκησης ιατρικού/οδοντιατρικού επαγγέλματος, β) Άδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας, γ) Βεβαίωση Ιδιότητας μέλους Ιατρικού/οδοντιατρικού Συλλόγου, δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας.

Σε όσες ειδικότητες προβλέπεται βάσει γενικού ή ειδικού νομικού πλαισίου, άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας, τότε υποχρεούται ο υποψήφιος να την προσκομίσει καθώς αποτελεί κύριο προσόν για την αξιολόγηση της αίτησής του. Ενδεικτικά αναφέρονται α) Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Τάξης Α ή Β, β) Άδεια άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ε) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών/Τριών Υγείας, στ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας/Μαιευτών, ζ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή κ.λπ.

Ο τρόπος απόδειξης των απαιτούμενων αδειών / βεβαιώσεων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής), εκτός των ιατρικών ειδικοτήτων, υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ κατ ελάχιστο στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένου β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Ο τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για διαγωνισμούς με σειρά προτεραιότητας όπως ισχύουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι θα στέλνουν την αίτησή τους με τα συνημμένα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετων προσόντων της ειδικότητας-θέσης που αιτούνται, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σε κλειστό φάκελο με συστημένη αλληλογραφία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του ΓΝ Θήρας. Από τις παραληφθείσες αιτήσεις, θα αξιολογηθούν όσες παραληφθούν αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος που θα προβλέπεται από την πρόσκληση ενώ οι εκπρόθεσμες δεν θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι θα περιληφθούν στον πίνακα απορριπτέων για τυπικούς λόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το ειδικό έντυπο αίτησης και την αναλυτική προκήρυξη από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του ΓΝ Θήρας. Επίσης, το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση θα μπορεί να τα παραλάβει ο υποψήφιος από το προαναφερθέν σημείο κατάθεσης των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για θέσεις μίας μόνο εκπαιδευτικής κατηγορίας προσωπικού και μίας ειδικότητας. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με δική τους ευθύνη την αίτηση συμμετοχής τους η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για την αντίστοιχη θέση την οποία επιλέγουν. Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν πριν ή μετά το ανωτέρω οριζόμενο ως διάστημα υποβολής αιτήσεων δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν με άλλον τρόπο πλην της συστημένης επί αποδείξει αποστολής δεν θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους για να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την επιτροπή εφόσον ο υποψήφιος καταταγεί βάσει της αίτησής του στον πίνακα προσληπτέων της ειδικότητας – θέσης που αιτείται. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν προβλέπεται και η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.