Υπουργείο Υγείας: Ψάχνει για αναπληρωτές διοικητές στο ΕΣΥ μέχρι 65 χρονών

26-12-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  κάλυψη θέσεων Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων ΕΣΥ απηύθυνε το υπουργείο Υγείας Η πρόσκληση αφορά θέσεις για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα  ΚΡΕΣΤΕΝΑ του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, καθώς και για το ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”. 

Απαραίτητο προσόν  που πρέπει να διαθέτουν  οι  υποψήφιοι  είναι  Πτυχίο  ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. 

–  Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής: 

1.  Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.

2.  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

3.  Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ  ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

4.  Τουλάχιστον καλή  γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.  

5.   Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον,  ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.

6.  Eπαγγελματική  διαδρομή, όπως προκύπτει από  θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.

7.  Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

8.  Προσωπικότητα και εκτίμηση  δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για  τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική   συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

9.  Κοινωνικό  έργο  το οποίο αποδεικνύεται από τη  συμμετοχή  του υποψηφίου  σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. 

10. Ηλικία μέχρι 65 ετών. 

–  Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον. 

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, USB-stick ή CD-ROM).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007).  

Σημειώνεται ότι δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις  Αναπληρωτή Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση. Η παραπάνω διάταξη δεν ισχύει για τους υπηρετούντες Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., των οποίων η θητεία λήγει μέχρι  τις αρχές του επόμενου  έτους και οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου Νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν ως Διοικητές ή Αναπληρωτές Διοικητές. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση και για τις δύο ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις Αναπληρωτή Διοικητή. Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση  θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Καταληκτική προθεσμία  κατάθεσης  των αιτήσεων ορίζεται η  30η Δεκεμβρίου  2016 και ώρα 15:00.