Υπουργείο Εσωτερικών: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στο Δημόσιο – Τι ισχύει για την ανατροφή τέκνου

30-08-2022

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στο Δημόσιο, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Πιο αναλυτικά, η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου προβλέπεται αυτοτελώς με κάθε τέκνο, για το οποίο ο υπάλληλος αιτείται την εν λόγω άδεια. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι-γονείς περισσότερων του ενός τέκνου, δύνανται να λάβουν την εν λόγω άδεια διακριτά ή και διαδοχικά για κάθε ένα εξ αυτών. Από την αιτούμενη άδεια αυτή για κάθε τέκνο, χρονικό  διάστημα 4 μηνών, λογίζεται  ως  χρόνος  πραγματικής  δημόσιας υπηρεσίας και για 2 μήνες εξ αυτών, μηνιαίως, καταβάλλεται στον γονέα ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό.

Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, εφαρμόζεται μόνο η διάταξη του άρθρου 53 του ΥΚ, σύμφωνα με την οποία για χρονικό διάστημα 3 μηνών για το τρίτο παιδί και για κάθε παιδί πέραν του τρίτου, η άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές, εφόσον πρόκειται για τέκνο ηλικίας έως 8 ετών χωρίς να εφαρμόζεται σωρευτικά και η διάταξη που προβλέπει την καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας άνευ αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για κάθε τέκνο υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Η τρίμηνη άδεια με πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων αποτελεί και αυτό αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, ωστόσο δεν είναι δυνατή η χρήση του ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα και από τους δύο γονείς. Για τη διαπίστωση συνδρομής της προϋπόθεσης της ηλικίας του τέκνου (8 έτη), η ηλικίατων τέκνων υπολογίζεται με βάση την ημερομηνίαγέννησής τους, όπως άλλωστε κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και για τη χορήγηση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου,  χωρίς  να  είναι  δυνατή  άλλη  ερμηνευτική  προσέγγιση  ελλείψει  ειδικής προς  τούτο ρύθμισης.

Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την παροχή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού για δύο (2) μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί και πάντα εντός του ηλικιακού ορίου των οκτώ (8) ετών. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι επεκτείνεται το χρονικό διάστημα του ευεργετήματος, ήτοι κατά 2 μήνες επεκτείνεταιτο χρονικό διάστημα καταβολής του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, καθώς και  ο  χρόνος  που  αναγνωρίζεται  ως  πραγματική  δημόσια  υπηρεσία  και σε  καμία περίπτωση δενκαταβάλλεται για κάθε μήνα της άδειας διπλός ελάχιστος νομοθετημένος μισθός.

Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις της άδειας και του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού εις διπλούν. Για τις περιπτώσεις αυτές διευκρινίζεται ότι η καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού εις διπλούν σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι καταβάλλεται διπλάσιο ποσό εντός του ίδιου μήνα, αλλά ότι παράλληλα με τον διπλασιασμό του δικαιούμενου διαστήματος της άδειας διπλασιάζεται και το δικαίωμαγια καταβολή του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, ήτοι καταβάλλεται ο ελάχιστος νομοθετημένος  μισθός  για  διπλάσιο  χρονικό  διάστημα  από  ό,τι  προβλέπεται  για  έναν  μη μονογονέα υπάλληλο.