Υπουργείο Υγείας: Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης ιδιωτικών κλινών από το Δημόσιο – Τι προβλέπεται για την συμμετοχή των ασθενών

Υπουργείο Υγείας
11-07-2022

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την αποζημίωση χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας, των εγκαταστάσεων, και των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας. Την απόφαση συνυπογράφουν ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Πιο αναλυτικά:

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασυμπτωματικών, θετικών στον COVID-19 ασθενών

Σε περίπτωση διάθεσης, εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας κλινών για τη νοσηλεία ασθενών ασυμπτωματικών, πλην όμως θετικών στον ιό COVID-19, οι ιδιώτες πάροχοι αποζημιώνονται με το ημερήσιο νοσήλιο των ιδιωτικών κλινικών, προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, με εξαιρούμενα, όπως προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εξαιρουμένης της ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Υπεύθυνος συντονισμού και εποπτείας της διαδικασίας διακομιδής ασθενών, οι οποίοι εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ορίζεται το ΕΚΑΒ. Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΕΚΑΒ δύνανται να τίθενται τα ιδιωτικά ασθενοφόρα των ιδιωτών παρόχων υγείας, που διαθέτουν τις εγκαταστάσεις τους στο Δημόσιο, χωρίς αντίτιμο αποζημίωσης.

Αποζημίωση κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους των ιδιωτών παρόχων υγείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τον μηχανισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.), την κείμενη νομοθεσία και τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η χρήση των διαγνώσεων νόσων ICD-10 και Κ.Ε.Ν. από την ομάδα διαγνώσεων νόσων καιΚ.Ε.Ν. του αναπνευστικού (ή και κατά περίπτωση ημερήσιο νοσήλιο) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και επιπλοκές (αναπνευστικές, καρδιολογικές κ.ά.) του νοσηλευόμενου λόγω COVID-19 ασθενούς και αποτυπώνονται στο φύλλο νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα.

Ο τρόπος χρέωσης των ανωτέρω Κ.Ε.Ν. εξειδικεύεται σύμφωνα με τα πραγματικά κλινικά δεδομένα του ασθενή και το φύλλο νοσηλείας του κατά την είσοδο και έξοδό του από τη δομή του ιδιωτικού θεραπευτηρίου – κλινική.

Η αποζημίωση πραγματοποιείται με την εφαρμογή του συντελεστή 2,09 για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους, εξαιρουμένηςτης ειδικής φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών για την αντιμετώπιση του COVID-19.

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εκ μέρους Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19, που εμφανίζουν συμπτωματολογία, η αποζημίωση καθορίζεται σύμφωνα με το ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των ΚΑΑ-ΚΝ (π.δ. 187/2005, Α΄ 231), προσαυξημένο κατά 30 ευρώ για τη λήψη μέτρων προστασίας COVID-19 (χωρίς εφαρμογή συντελεστή μισθολογικής προσαύξησης).

Στην αποζημίωση των 30 ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) τα οποία χορηγούνται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, οι διατιθέμενες κλίνες ιδιωτικών θεραπευτηρίων/κλινικών και Κ.Α.Α. αποζημιώνονται με ημερήσιο νοσήλιο ιδιωτικών κλινικών προσαυξημένο με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής πλήρωσής τους.

Αποζημίωση κλινών για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια – κλινικές

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών νοσηλείας εκ μέρους κλινικών/ιδιωτικών θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία περιστατικών ασθενών που δεν πάσχουν από COVID-19, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται σύμφωνα με το φύλλο νοσηλείας, με βάση το Κ.Ε.Ν. του περιστατικού, στο οποίο εφαρμόζεται o συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β` 4898/2018) ή το ημερήσιο νοσήλιο, στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής μισθολογικού κόστους 2,09, με τα εξαιρούμενα αυτού κατά τον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β` 4898/2018).

Αποζημίωση κλινών εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών σε ιδιωτικά θεραπευτήρια κλινικές

Κατ` εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών Μ.Ε.Θ. ανά ιδιωτική κλινική, με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες Μ.Ε.Θ. υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως.

Σε περίπτωση διάθεσης κλινών εντατικής θεραπείας εκ μέρους ιδιωτών παρόχων υγείας καθ` υπέρβασιν του αριθμού των κλινών Μ.Ε.Θ. που διατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, το νοσηλευτικό περιστατικό αποζημιώνεται, ως εξής:

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της έγγραφης πράξης αποδοχής του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για το χρονικό διάστημα χρήσης που ορίζεται σε αυτήν, η τιμή αποζημίωσης ορίζεται, εν είδει εύλογης αποζημίωσης χρήσης, στο εβδομήντα (70%) τοις εκατό του ημερήσιου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β` 4898/2018).

Με την έναρξη διακομιδής και εισαγωγής ασθενών στις διατιθέμενες κλίνες Μ.Ε.Θ., η τιμή αποζημίωσης ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β` 4898/2018), προσαυξημένη με τον συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09. Υπεύθυνος για την εποπτεία και το συντονισμό της διαδικασίας διακομιδής ασθενών ορίζεται το ΕΚΑΒ.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλινικής κατάστασης του ασθενούς που είναι στη Μ.Ε.Θ., τότε αυτή αποζημιώνεται με την τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί την τιμή του ΚΕΝ (Β` 3096/2012) συν τα εξαιρούμενα της παρούσας.

Αποζημίωση ιατρικών πράξεων που παρασχέθηκαν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) Ιδιωτικών Κλινικών, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ.

Οι ιατρικές πράξεις που εκτελέστηκαν σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την προσέλευση και διερεύνησή τους στα Τ.Ε.Π. Ιδιωτικών Κλινικών, οι οποίες εντάχθηκαν και συμμετείχαν στις εφημερίες του Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID – 19, χωρίς να απαιτηθεί τελικά εισαγωγή για νοσηλεία, αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου. Οι υποβολές των εν λόγω δαπανών είναι διακριτές και δεν υπόκεινται σε rebate & clawback.

Αποζημίωση υπηρεσιών αποθεραπείας-αποκατάστασης σε κλίνες που διαθέτουν τα ΚΑΑ– ΚΝ

Η αποζημίωση των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. για υπηρεσίες αποθεραπείας-αποκατάστασης σε ασθενείς μετά από νόσηση με COVID – 19, ορίζεται στο ημερήσιο νοσήλιο νοσηλευτικής περίθαλψης των Κ.Α.Α.-Κ.Ν. (π.δ. 187/2005, Α΄ 231). Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί στα παραπάνω κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να είναι καταγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID – 19 και να έχει λάβει γνωμάτευση ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας.

Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της αποθεραπείας – αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας και το είδος της θεραπείας. Ο αρχικός χρόνος νοσηλείας σε Κ.Α.Α.-Κ.Ν. ορίζεται έως 30 ημέρες σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση εισαγωγής του θεράποντος ιατρού και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες το χρόνο.

Συμμετοχή ασθενών

Οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται με ιατρικές αμοιβές, συμμετοχές επί των νοσηλίων, διαφορά θέσης νοσηλείας και κάθε άλλη δαπάνη. 2. Οι όροι ένταξης των ασθενών υλοποιούνται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων περί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19 και την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων διαχείρισης θετικών κρουσμάτων.

Για τις ως άνω περιγραφόμενες δαπάνες νοσηλευτικής, ιατρικής περίθαλψης και αποζημίωσης χρήσης δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate).