Εκδόθηκε η απόφαση των κριτηρίων επιλογής γιατρών και οδοντιάτρων στο ΕΣΥ

25-01-2018

Στον καθορισμό κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., προχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης του για κάθε θέση. Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, με ενσωματωμένο το ηλεκτρονικό έντυπο βιογραφικού σημειώματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα σε προθεσμία δύο(2) εβδομάδων, η οποία αρχίζει από την επομένη της ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης της κάθε θέσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη μορφή, από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο (2) εβδομάδων.

Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:

αα. Η προϋπηρεσία,

ββ. Το επιστημονικό έργο και

γγ. Το εκπαιδευτικό έργο

Η βαρύτητα των κριτηρίων αυτών στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται για την προϋπηρεσία 50%, για το επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%. Στις περιπτώσεις κρίσης για διευθυντική θέση η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία 10% για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η και βαθμολογία 10% ως εκπαιδευτής (10%).

Η βαρύτητα της συνέντευξης  στο σύνολο της βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των μορίων από τα δικαιολογητικά και των μορίων από την συνέντευξη, είναι 16,5% για τις θέσεις επιμελητών και 20% για τις θέσεις διευθυντών.

Δείτε την απόφαση:document (3)