Αλλαγές στη λειτουργία των εργαστηρίων διαταραχών του ύπνου

26-12-2016

Αλλαγές στην στα Εργαστήρια ή Κέντρα ελέγχου διαταραχών ύπνου, προωθεί το υπουργείο Υγείας. Ήδη προχώρησε στην συγκρότηση Επιτροπής η οποία θα γνωμοδοτήσει προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις στελέχωσης και λειτουργίας των Εργαστηρίων ή Κέντρων ελέγχου διαταραχών του ύπνου στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. 

Παράλληλα, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των κέντρων για τη διενέργεια της πολυπνογραφίας και άλλων ιατρικών εξετάσεων σχετικών με τις διαταραχές του ύπνου. Επίσης, θα καθορίσει αναλυτικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες που αφορούν στις διαταραχές ύπνου καθώς και τις προϋποθέσεις (τόπου και τρόπου) διενέργειας  των διαγνωστικών και θεραπευτικών εξετάσεων , με  βάση τις οδηγίες των διεθνών και εθνικών (συναφών με το αντικείμενο)επιστημονικών εταιρειών. 

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται επίσης: 

  • Ο ορισμός της διαδικασίας πιστοποίησης των εργαστηρίων/κέντρων ύπνου , των ιατρών και των «τεχνικών ύπνου».
  • Η επικαιροποίηση των οδηγιών θεραπείας και ιδιαίτερα της παροχής αναπνευστικών συσκευών , με καθορισμό ανά περίπτωση των απαραίτητων εξετάσεων. Επανεξέταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την υποχρεωτική αναγραφή των απαραίτητων εξετάσεων και της τεκμηρίωσης της προτεινόμενης συσκευής.
  • Η χαρτογράφηση και σχεδιασμός ανάπτυξης των εργαστηρίων/κέντρων ύπνου και σύνδεσή τους με την Πρωτοβάθμια Υγεία. Σχεδιασμός ανάπτυξης δραστηριότητας στην Πρωτοβάθμια Υγεία με καθορισμό προτυποποιημένων εργαλείων μαζικού ελέγχου για έγκαιρη διάγνωση του ΣΑΥΥ.
  • Η δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων των υπευθύνων κεντρικών/περιφερικών φορέων. Εξασφάλιση μηχανισμού ελέγχου ποιότητας λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών.