Αναγνωρίζεται στους δημόσιους υπαλλήλους η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα

26-12-2016

Εξέλιξη που αλλάζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά δεδομένα για πολλούς δημόσιους υπαλλήλους αποτελεί η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματοςστην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Α’ 127/13.07.2016), αφού αναγνωρίζει την προϋπηρεσία δημόσιων λειτουργών στον ιδιωτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα με το ΠΔ (υπ’ αριθμ.69) αναγνωρίζονται, για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, έως και 7 έτη προϋπηρεσίας, η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως διευκρινίζεται ωστόσο στο αρθρ.2 παρ.2 η πρόβλεψη αυτή αφορά για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης, καθώς “σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντιστοίχως”.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στο ΠΔ, μετά την ένταξη ή σε όσους υπαλλήλους έχουν ήδη τον καταληκτικό βαθμό, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων.

Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται με αίτημα που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά και για την θετική έκβασή του κρίνει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο και προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών.

Σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας, όπως αναφέρει το ΠΔ, η προϋπηρεσία πρέπει: α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, β) να είναι συναφής με το αντικείμενο εργασίας.