Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες ή κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών – Τι αλλάζει

20-06-2024

Στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες ή κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας, προχωρούν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Υγείας. Όπως αναφέρεται στην σχετική ΚΥΑ, με την τροποίηση επέρχεται ανακατανομή των ποσών rebate μεταξύ των υποκατηγοριών των παρόχων, οι οποίες δεν δύναται να υπολογιστούν καθώς εξαρτώνται από τον βαθμό συμμόρφωσης ή μη των παρόχων των εν λόγων κατηγοριών. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν επιπρόσθετη δαπάνη θα προκαλέσει επιβάρυνση στον ΚΑΕ 0673.01 «Δαπάνη για ιδιωτικές κλινικές» η οποία είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί και θα αντισταθμιστεί με ισόποση αύξηση εσόδου λόγω του  μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, χωρίς να επηρεάζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2024.

Πλέον το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1280/24-02-2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας, «Εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες ή κλειστής νοσηλείας ιδιωτικών Γενικών Κλινικών και ιδιωτικών Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας» διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 4

Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις

  1. Οι ιδιωτικές γενικές κλινικές, συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα ΚΑΑ-ΚΝ, που βρίσκονται σε νόμιμη λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται στους όρους της παρούσας, με υποχρέωση προσαρμογής για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω δίνεται περίοδος προσαρμογής στους φορείς, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, με εξαίρεση το κριτήριο 10 των ΚΑΑ-ΚΝ όπου η εφαρμογή του θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η μη συμμόρφωσή του φορέα μετά τη παρέλευση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, του επιφέρει μηδενική συνολική βαθμολογία και κατάταξη στην υψηλότερη % κλίμακα rebate των πινάκων του παραρτήματος 1 και 2.
  3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ειδικές άδειες και βεβαιώσεις λειτουργίας. Για τους παραπάνω φορείς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς την εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων και την αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τη συμβατική σχέση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  4. Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής των δαπανών, τον έλεγχο και την αποζημίωσή τους εφαρμόζονται οι κανονιστικές διατάξεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ κάθε τυχόν περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  5. Για τους φορείς εκείνους που εδρεύουν στις περιφέρειες ή δήμους που βρίσκονται στο στάδιο της απολιγνιτοποίησης όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν . 4872/2021 (Α΄247),δίνεται παράταση έως 2 έτη του χρόνου εφαρμογής της παρούσης Υπουργικής Απόφασης.
  6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης των οριζόμενων στην παρούσα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ ή Κοινωφελή Ιδρύματα που διατηρούν σύμβαση παροχής υπηρεσιών Νοσηλείας και Αποκατάστασης με τον Οργανισμό.
  7. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με χρόνο εφαρμογής αυτής 4 μήνες μετά από τη δημοσίευσή της.