ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση Ατομικών Αιτημάτων Μετακίνησης ασθενών – Πότε προβλέπεται, δικαιούχοι και διαδικασία

10-11-2022

Δικαιούχοι ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους και «σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ. (Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο), ο Οργανισμός με απόφαση Δ.Σ. δύναται να αποζημιώσει την αξία αεροπορικού εισιτηρίου για τον ασθενή και το συνοδό του. Ως εκ τούτου και προκειμένου να αποστέλλονται τα σχετικά  αιτήματα προς εξέταση στο ΑΥΣ, καθορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνει το σχετικό αίτημα του ασφαλισμένου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή.

β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή.

γ) Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των αεροπορικών εισιτηρίων.

Η αρμόδια Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ θα συντάσσει σχετικό εισηγητικό, υπόμνημα και θα διαβιβάζει τη σχετική εισήγηση, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και την αίτηση του ασφαλισμένου απευθείας στο τμήμα Γραμματείας του ΑΥΣ, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ.  Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του ΑΥΣ μόλις τα αιτήματα των ασφαλισμένων εξεταστούν, ως προς την όλως εξαιρετική ιατρική αναγκαιότητα, θα διαβιβάζει τις μεν εγκριτικές αποφάσεις που αφορούν σε αιτήματα ασφαλισμένων, στο Τμήμα ΕΚΠΥ, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση πληρωμής του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Οι αρνητικές Αποφάσεις θα αποστέλλονται απευθείας στην αρμόδια ΠεΔι, η οποία είχε διαβιβάσει τα αντίστοιχα αιτήματα προς εξέταση στο ΑΥΣ, για ενέργειες αρμοδιότητας της και ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Ατομικά Αιτήματα Μετακίνησης ασθενών για Αιμοκάθαρση

Αντίσοιχα, σε περίπτωση όπου ασθενής νεφροπαθής, για άλλους λόγους υγείας απαιτείται να μετακινηθεί σε υγειονομική μονάδα πέρα από την πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του, τότε προκειμένου να αποζημιωθεί για την μετακίνηση,απαιτείται γνωμοδότηση του ΑΥΣ και έγκριση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου και προκειμένου να αποστέλλονται τα αιτήματα προς εξέταση στο ΑΥΣ:

Η αρμόδια Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ θα παραλαμβάνει τα σχετικά αιτήματα των ασφαλισμένων με επισυναπτόμενη Ιατρική Γνωμάτευση του Διευθυντή Νεφρολογικής Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή του αντικαταστάτη του, στην οποία θα τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η αιμοκάθαρση να πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη μονάδα και επιπρόσθετα δύναται (εφόσον είναι εφικτό) να προσκομισθεί ιατρική γνωμάτευση της κοντινότερης κάθε φορά στον τόπο κατοικίας του μονάδας, από την οποία να προκύπτει η αδυναμία εξυπηρέτησης του σε αυτή.

Η αρμόδια Πε.Δι. ΕΟΠΥΥ θα συντάσσει σχετικό εισηγητικό, υπόμνημα και θα διαβιβάζει τη σχετική εισήγηση, με συνημμένα τα δικαιολογητικά και την αίτηση του ασφαλισμένου απευθείας στο τμήμα Γραμματείας του ΑΥΣ, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ.  Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης του ΑΥΣ, μόλις τα αιτήματα των ασφαλισμένων εξεταστούν ως προς την ιατρική αναγκαιότητα, θα διαβιβάζει τις μεν εγκριτικές αποφάσεις που αφορούν σε αιτήματα ασφαλισμένων, στο Τμήμα ΕΚΠΥ,  προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση πληρωμής του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Οι αρνητικές Αποφάσεις θα αποστέλλεται απευθείας στην αρμόδια Πε.Δι., η οποία είχε διαβιβάσει τα αντίστοιχα αιτήματα προς εξέταση στο ΑΥΣ, για ενέργειες αρμοδιότητας της και ενημέρωση των ασφαλισμένων.