Έρχονται νέες συμφωνίες για την προμήθεια φαρμάκων και υλικών

Υπουργείο Υγείας
15-05-2019

Συμφωνίες – πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκων και υλικών, προωθεί το υπουργείο Υγείας. Ήδη αποφασίστηκε η αρμόδια Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) να προχωρήσει άμεσα στη προμήθεια γενόσημων δραστικών ουσιών, υλικών όπως σύριγγες, ιατρικές βελόνες, γάντια, ράμματα, σάκοι αίματος, ορθοπεδικά υλικά καθώς και κοχλιακά μοσχεύματα και στεφανιαίες ενδοπροθέσεις, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για την σύναψη συμφωνιών –πλαίσιο.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη οι διαδικασίες «για τα ανωτέρω είδη θα εκκινήσουν εντός του 2019 και θα αφορούν στην κάλυψη αναγκών για όσο χρονικό διάστημα θα ορίζεται, κατά περίπτωση, στα επιμέρους έγγραφα της σύμβασης».

Μέχρι τη σχετική προκήρυξη των διαγωνισμών και την υπογραφή των συμβάσεων, τα νοσοκομεία και λοιποί φορείς υγείας ακολουθούν την ισχύουσα διαδικασία με συμβάσεις προμήθειας έως του ποσού των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (221.000,00€), πλέον Φ.Π.Α, ετησίως.

Για τις τρέχουσες συμβάσεις, η νέα διαδικασία θα εκκινήσει με τη λήξη των συμβάσεων αυτών, και στη συνέχεια οι προμήθειες των παραπάνω υλικών θα γίνεται υποχρεωτικά με τις συμφωνίες πλαίσιο που θα έχουν συναφθεί από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Από Δευτέρα τέρμα η πολύτιμη εξέταση pet-ct για τους ογκολογικούς ασθενείς