Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Έλεγχος σε ιδιωτικό φαρμακείο κατόπιν καταγγελίας για την ορθή φύλαξη και διάθεση φαρμάκων – Τα ευρήματα

Φάρμακα
30-11-2022

Έλεγχο σε ιδιωτικό φαρμακείο στην Περιφέρεια Αττικής διενήργησε τον Οκτώβριο 2022, κατόπιν καταγγελίας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της. Αντικείμενο του ελέγχου η διαπίστωση της τήρησης ή μη των κανόνων ορθής φύλαξης και διάθεσης φαρμάκων, καθώς και της νομοθεσίας σχετικά με τα ληγμένα και ληξιπρόθεσμα φάρμακα. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε:

Στο φαρμακείο ανευρέθηκαν σκευάσματα προς πώληση των οποίων είχε παρέλθει η επιτρεπόμενη προθεσμία χρήσης και τα οποία ως φαρμακευτικά απόβλητα θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί από τις προθήκες πώλησης (φαρμακοπωλείο) και να φυλάσσονται σε χωριστό χώρο (π.δ.312/1993 άρθρο 6 παρ. 5).

Δεν τηρούνταν για τα φαρμακευτικά σκευάσματα η διαδικασία επιστροφής σε εταιρείες των εμβαλαγίων που έχουν λήξει ή λήγουν εντός του τρέχοντος Α’ ή Β’ εξαμήνου (με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου κλπ), όπως προβλεπόταν στο άρθρο 19 παρ. 1 και 2, του ν.δ. 96/1973 και τις εγκυκλίους του Ε.Ο.Φ.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο για την απόδοση πειθαρχικών ευθυνών στον φαρμακοποιό, καθώς και στον ΕΟΦ σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να εξετάσει την επιβολή διοικητικού προστίμου και κυρώσεων στο Φαρμακείο.