Κατεπείγουσα εγκύκλιος για τους ελέγχους σε πισίνες

05-08-2019

Κατεπείγουσα εγκύκλιο για την προστασία και διασφάλιση της υγείας των λουομένων εντός κολυμβητικών δεξαμενών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής, η ανάγκη πιστής τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις απαιτήσεις κατασκευής και τις συνθήκες λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους, μέσω εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους κατασκευαστικών απαιτήσεων για λόγους ασφαλούς λειτουργίας (υλικά κατασκευής, γενική διάταξη χώρων, στόμια εισροής και εκροής, αύλακες υπερχείλισης, φωτισμός, αερισμός, σύστημα ανακυκλοφορίας, απολύμανση νερού κ.λ.π.). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τονίζεται:

Το προσωπικό εποπτείας και ειδικότερα εκπαιδευμένοι επόπτες θα πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.

«Υπεύθυνο πρόσωπο» ή «υπεύθυνος» καλείται το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίο μεριμνά για τη λειτουργία της δεξαμενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης και τυγχάνει της αποδοχής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Ο υπεύθυνος λειτουργίας, είναι αρμόδιος πέραν των άλλων για την παρουσία του προσωπικού εποπτείας των λουομένων βάσει του μεγέθους της δεξαμενής.

Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από: υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή /και ειδικευμένο επόπτη και κατά περίπτωση από o ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο και θα πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.

Οι επόπτες πέραν των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων, για τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, (θα κατέχουν δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό), θα είναι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, παρέχεται η δυνατότητα αποκλειστικά για καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 100 τ.μ., να εκτελεί χρέη υπευθύνου ασφαλείας ο υπεύθυνος λειτουργίας κατάλληλα εκπαιδευμένος. Επιπλέον, δεν απαιτείται ο ορισμός υπεύθυνου ασφαλείας στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής τουριστικού καταλύματος, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ενοίκους μεμονωμένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία να γίνεται σε ενδεχόμενες περιπτώσεις εμφάνισης ατυχημάτων ή νοσήματος στους λουόμενους. Και καταλήγει η εγκύκλιος, «παρακαλούμε όπως διενεργείτε τους αντίστοιχους υγειονομικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους στις κολυμβητικές δεξαμενές της περιοχής ευθύνης σας με συχνότητα τουλάχιστον 1 φορά ανά εξάμηνο».