Μέχρι την Τρίτη η διαβούλευση για τις κρίσεις των γιατρών στο ΕΣΥ

11-12-2017

Μέχρι και την Τρίτη 12-12-2017 και ώρα 14:00 θα παραμείνει στη διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά με τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ.., που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.  Σύμφωνα με το σχέδιο:

1. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ.. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του για κάθε θέση.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, με συνημμένο ηλεκτρονικό έντυπο βιογραφικού σημειώματος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης/ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης της κάθε θέσης. Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητάς του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου 3. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση-δήλωση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου, έχει ενιαία μορφή και βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των Δ.Υ.ΠΕ..

Τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη μορφή, κατατίθενται από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο (2) εβδομάδων. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσή τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

Έλεγχος Αιτήσεων-Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων Διαδικασία μοριοδότησης-βαθμολόγησης υποψηφίων.

Μετά την λήξη της προθεσμίας , οι αιτήσεις-δηλώσεις και τα συνημμένα σ’ αυτές βιογραφικά των υποψηφίων διαβιβάζονται, αμέσως, από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Υ.ΠΕ. στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής. Η Γραμματεία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων από τη διαβίβαση σ’ αυτήν των αιτήσεων και των φακέλων των υποψηφίων, καταχωρεί τα στοιχεία των βιογραφικών στην αντίστοιχη ενότητα / κατηγορία κριτηρίων και ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων που υποστηρίζουν το παραδεκτό της υποψηφιότητάς τους και δεν μοριοδοτούνται (πτυχίο, τίτλος ειδικότητας-ή εξειδίκευσης- και χρόνος απόκτησης). Για τις μη παραδεκτές, λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων, υποψηφιότητες συντάσσεται από τη Γραμματεία αντίστοιχη κατάσταση, που υποβάλλεται στο Συμβούλιο.

Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, το αρμόδιο για κάθε ειδικότητα Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται σε ολομέλεια και, αφού επικυρώσει ή όχι το τυχόν απαράδεκτο υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην αρχική μοριοδότηση των υποψηφίων, με βάση το βιογραφικό τους και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, και στη σύνταξη αρχικού πίνακα μοριοδότησης. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο (2) εβδομάδες.

Ο αρχικός πίνακας μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.. Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές υποψηφιότητες, όμως αυτές με τον αριθμό ταυτότητας των υποψηφίων, χωρίς ονοματεπώνυμο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού μέσα σε προθεσμία μιας (1) εβδομάδας, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.

 Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται σε ολομέλεια, και, αφού κρίνει αιτιολογημένα επί των ενστάσεων, αποφασίζει, μέσα σε μία (1) εβδομάδα, την τελική μοριοδότηση των υποψηφίων και προβαίνει στη σύνταξη του τελικού, βάσει των δικαιολογητικών, πίνακα μοριοδότησής τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..

Οι πέντε (5) πρώτοι στη βαθμολογία υποψήφιοι για κάθε θέση, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που βαθμολογείται με την οριζόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 βαθμολογία. Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στη μοριοδότηση της παρ. 2 και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης της παρ. 2.

Η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.

Αν κάποιος υποψήφιος βρίσκεται μεταξύ των πέντε πρώτων για περισσότερες από μία θέσεις, υποβάλλεται σε συνέντευξη μία (1) φορά και η βαθμολογία που θα λάβει ισχύει για όλες τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Η διάρκεια της συνέντευξης είναι 30’-40’ .

 Σε περίπτωση ισοψηφίας και μετά την διαδικασία της συνέντευξης, οι ισοψηφήσαντες υποψήφιοι επανυποβάλλονται σε συνέντευξη και η τελική κατάταξη γίνεται με κριτήρια κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η εντοπιότητα και η οικογενειακή κατάσταση.

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων.

1.Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων είναι

α. Η προϋπηρεσία,

β. Το επιστημονικό έργο και

γ. Το εκπαιδευτικό έργο

Η  βαρύτητα  των  κριτηρίων  αυτών  στο  σύνολο  της  βαθμολογίας ορίζεται  για  την  προϋπηρεσία  50%,  για  το επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%.  Στις περιπτώσεις κρίσης για διευθυντική θέση  η βαθμολογία  του  εκπαιδευτικού  έργου  διαχωρίζεται  σε  βαθμολογία  10%  για  εκπαιδευτική  δραστηριότητα  ως μετεκπαιδευόμενος/η  και βαθμολογία 10% ως εκπαιδευτής (10%).

2. Η βαρύτητα της συνέντευξης, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα  των  μορίων  από  τα  δικαιολογητικά  και  των  μορίων  από  την  συνέντευξη,  είναι  20%  για  τις θέσεις επιμελητών και 23% για τις θέσεις διευθυντών.

Επιλογή υποψηφίων

Μέσω της τελικής μοριοδότησης και κατάταξης επιλέγεται από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής ο πρώτος υποψήφιος, που για κάθε θέση είναι διαφορετικός. Η επιλογή γίνεται ως εξής: επιλέγονται ισάριθμοι με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων με βάση την σειρά κατάταξης από την μοριοδότηση , ως πρώτοι – ένας για κάθε θέση και με βάση την δήλωση προτίμησης. (Παράδειγμα : για 5 θέσεις Α ειδικότητας, και με βάση τους πέντε πρώτους σε βαθμολογία για κάθε μία από αυτές τις 5 θέσεις, έχει προκύψει ένας κατάλογος πρωτευσάντων που περιλαμβάνει πχ 15 υποψηφίους. Οι 15 αυτοί υποψήφιοι κατατάσσονται σε σειρά από 1 έως 15 με βάση την τελική μοριοδότηση του καθενός. Οι 5 πρώτοι μεταξύ των 15 επιλέγονται για να καταλάβουν τις 5 αυτές θέσεις. Ο πρώτος μεταξύ των 5 θα επιλεγεί για την θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση. Ο δεύτερος μεταξύ των 5 θα επιλεγεί για την θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, αν αυτή είναι διαφορετική από του πρώτου. Αν η πρώτη προτίμηση του δεύτερου συμπίπτει με την πρώτη προτίμηση του πρώτου, αυτός-ο δεύτερος- επιλέγεται για την θέση που έχει ως δεύτερη προτίμηση κ.ο.κ. ) Δεν μπορεί να επιλεγεί υποψήφιος για θέση που δεν έχει δηλώσει ως προτίμηση.

Η τελική μοριοδότηση και η με βάση αυτή κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Υ.ΠΕ..

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο αν αποδέχονται τη θέση. Κοινή δήλωση υποψηφίων που επιλέχτηκαν ως πρώτοι για μεταξύ τους αλλαγή σε θέσεις που έχουν προτιμήσει, γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο. Αμέσως μετά τις δηλώσεις αποδοχής, η απόφαση του Συμβουλίου διαβιβάζεται από τη Δ.Υ.ΠΕ. στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και εκκινεί η διαδικασία διορισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δήλωσης μη αποδοχής της θέσης από κάποιον υποψήφιο, επιλέγεται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια.

Υποψήφιος που δεν έχει επιλεγεί για κάποια από τις θέσεις της Δ.Υ.ΠΕ. για τις οποίες έχει υποβάλει υποψηφιότητα , μπορεί να επιλεγεί για θέση σε νοσοκομείο ή ΚΥ άλλης ΥΠΕ εφόσον για την θέση αυτή δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες ή οι επιλεγέντες έχουν αποποιηθεί τον διορισμό και δεν ακολουθούν άλλοι στην σειρά κατάταξης. Η επιλογή γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη Δ.Υ.ΠΕ. και δήλωση αποδοχής του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από μία δηλώσεις αποδοχής, επιλέγεται ο υποψήφιος με την υψηλότερη μοριοδότηση από το συμβούλιο της Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία είχε υποβάλει υποψηφιότητα.