Μείωση κατά 75% της θνησιμότητας, από νέα μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας

26-12-2016

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο 4ος πιο συχνός τύπος καρκίνου στις γυναίκες, αντιπροσωπεύοντας το 9% της παγκόσμιας επίπτωσης του καρκίνου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου» ανέφερε ο κος Κυριόπουλος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας συντονίζοντας τη συνέντευξη τύπου παρουσίασης του νέου προσυμπτωματικού ελέγχου HPV DNA test.

 •  Τα νέα δεδομένα στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ) προκύπτουν από την κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 4.009 γυναικών στη χώρα μας το διάστημα 2012-2014 από την ερευνητική ομάδα HERMES (“HEllenic Real life Multicentric cErvical Screening” study group) σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια 5 πόλεων πανελλαδικά. «Η ευαισθησία του τεστ Παπανικολάου για να αναγνωρίσει τις γυναίκες με προκαρκινική αλλοίωση στον τράχηλο, ανήλθε στο 53,7% ενώ η αντίστοιχη ευαισθησία του HPV DNA test ήταν 100%», αναφέρει ο κος Αγοραστός, καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής της Δ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV).

   «Ουσιαστικά από τη μελέτη, προσθέτει ο κος Αγοραστός, πιστοποιήσαμε την υπεροχή του HPV DNA test έναντι του τεστ Παπανικολάου ως μέθοδο πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Η ανίχνευση του ιικού DNA με ταυτόχρονη ανίχνευση της ύπαρξης των τύπων 16 και 18 – των δύο πλέον ογκογόνων τύπων του ιού – θα μπορούσε να αποτελέσει μια πλέον αξιόπιστη μεθοδολογία πληθυσμιακού ελέγχου πρώτης γραμμής για την πρόληψη του καρκίνου  τραχήλου της μήτρας, ιδιαίτερα σε γυναίκες μεγαλύτερες των 30 ετών. Με το HPV DNA test η προληπτική επανεξέταση μπορεί να γίνεται κάθε 3 χρόνια».

   Τα οφέλη για το Σύστημα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ:

  Στο πλαίσιο μελέτης που διενήργησε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), διερευνήθηκε η επίπτωση διαφόρων στρατηγικών προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας στον προϋπολογισμό υγείας της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. 

  Ειδικότερα, σε σχέση με την κυτταρολογική εξέταση, η υιοθέτηση του HPV DNA test εμφανίζεται ως μία οικονομικά αποδοτική επιλογή και σε αρκετές των περιπτώσεων εκτιμάται ότι προσδίδει μεγαλύτερο όφελος σε όρους υγείας (ποιοτικά προσαρμοσμένα έτη ζωής) και ταυτόχρονα απαιτεί συνολικά λιγότερους υγειονομικούς πόρους δημιουργώντας έτσι εξοικονομήσεις (cost-saving intervention) για τα συστήματα υγείας και την κοινωνική ασφάλιση.

  Με βάση τα αποτελέσματα «η υιοθέτηση ενός εθνικού προγράμματος με πρωταρχική μέθοδο το HPV DNA test με ταυτόχρονη γονοτύπηση των στελεχών 16/18, ανά 3 έτη, δύναται να επιφέρει εξοικονόμηση σε ετήσια βάση της τάξεως των 3.641.099 ευρώ στο σύστημα υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά τις εκβάσεις υγείας, μειώνοντας κατά 75% τη θνησιμότητα από καρκίνο τραχήλου της μήτρας στον πληθυσμό», αναφέρει ο κος Σκρουμπέλος, σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του HPV DNA test ως πρωταρχικής μεθόδου προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

   Δήλωση Συναίνεσης ομάδας εμπειρογνωμόνων στη θεραπεία του καρκίνου τραχήλου της μήτρας:

   Για την αξιοποίηση των οφελών που παρουσιάζουν οι νέες τεχνολογίες στον πληθυσμό και το σύστημα υγείας, συστάθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων στη θεραπεία του καρκίνου τραχήλου της μήτρας και άλλων σχετικών επαγγελματιών από ποικίλα περιβάλλοντα, η οποία και διαμόρφωσε μία κοινή δήλωση συναίνεσης για τη διαθεσιμότητα και τη διάχυση των νέων τεχνικών. «Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία και τη διαχείριση πολλών νόσων και θα πρέπει να προωθούνται και να υποστηρίζονται από τα συστήματα υγείας και τις αρμόδιες αρχές. Σκοπός της διενέργειας της μελέτης στη χώρα μας ήταν η διαμόρφωση μίας κοινής δήλωσης συναίνεσης για τη διαθεσιμότητα και τη διάχυση των νέων προσυμπτωματικών τεχνικών με όφελος για τον πληθυσμό και το σύστημα υγείας» αναφέρει ο κ. Κυριόπουλος παρουσιάζοντας τα σημεία σύγκλισης της ομάδας, προσθέτοντας πως «η συναίνεση επιδιώχθηκε με βάση τα εξής σημαντικά χαρακτηριστικά: κλινική αποτελεσματικότητα, προστασία που προσφέρει ένα αρνητικό αποτέλεσμα της εξέτασης από μελλοντική εκδήλωση καρκίνου τραχήλου της μήτρας, οικονομική αποδοτικότητα».

  Σημεία Σύγκλισης Δήλωσης Συναίνεσης ομάδας εμπειρογνωμόνων:

  α) Το HPV DNA test θα πρέπει να υιοθετηθεί και αποζημιωθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις γυναίκες από την ηλικία των 30 ετών, αντικαθιστώντας το τεστ ΠΑΠ, ως εξέταση πρώτης γραμμής προσυμπτωματικού ελέγχου (για τις γυναίκες μικρότερης ηλικίας να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική).

  β) Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής της μεθόδου HPV DNA test, ως εξέτασης πρώτης γραμμής προσυμπτωματικού ελέγχου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού, με αρχικό διάστημα επανελέγχου τα 3 έτη και στη συνέχεια ανάπτυξη ενός Εθνικού Προγράμματος Οργανωμένου Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες διασφάλισης ποιότητας

  γ) Η πληροφόρηση και η εκπαίδευση του πληθυσμού και των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου τραχήλου της μήτρας θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία του Εθνικού Προγράμματος ενώ προτείνεται περαιτέρω:

  δ) Ο σχεδιασμός συγκεκριμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων του HPV DNA test

  ε) Η δημιουργία Εθνικού Αρχείου Καταγραφής για τη συλλογή των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

   ΑγκαλιάΖΩ: Ούτε μία γυναίκα με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας

  «Ούτε μία γυναίκα με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας» δήλωσε στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου η κα Μανιώ Κορλέτη, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ» επικοινωνώντας το μήνυμα της καμπάνιας που υλοποιείται με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης. «Στη χώρα μας 250 γυναίκες από τα 600 περίπου νέα περιστατικά χάνουν κάθε χρόνο τη μάχη με τον καρκίνο. Ο ΚΤΜ είναι ο μόνος γυναικολογικός καρκίνος ο οποίος θα μπορούσε να προληφθεί, όμως μόνο το 30% κάνει τακτικό γυναικολογικό έλεγχο. Σκοπός του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ, είναι να πείσει τις αρμόδιες αρχές προκειμένου το HPV DNA test να ενταχθεί στα αποζημιούμενα test από τον ΕΟΠΥΥ και να καταστεί εξέταση ρουτίνας».