Νέα εγκύκλιος του ΙΚΑ για τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ

26-12-2016

Εγκύκλιο με διευκρινήσεις γύρω από τις γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εξέδωσε το ΙΚΑ, με αφορμή πληθώρα ερωτημάτων που κατατίθεντο από τις γραμματείες των Κέντρων.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) η οποία, υπενθυμίζεται, έχει να κάνει με την διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

Όπως ξεκαθαρίζεται λοιπόν από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, για την απαλλαγή όσων αναπήρων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 απαιτείται από την 1η Ιανουαρίου 2013 οριστική γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Επομένως, τονίζεται στην εγκύκλιο, σε ό,τι αφορά την εφαρμοζόμενη διαδικασία αντιστοίχισης για την έκδοση συμπληρωματικά από τα ΚΕ.Π.Α. της «Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης» του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. (περ.2, σελ.3 Εγκυκλίου 69/2013), αυτή διενεργείται μόνο εφόσον:

(α) οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την απαιτούμενη από τις σχετικές διατάξεις γνωμάτευση Α.Υ.Ε. ή Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. και όχι γνωματεύσεις των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών και (β) οι σχετικές γνωματεύσεις είναι οριστικές, δηλαδή δεν εκκρεμεί προσφυγή κατά αυτών στη ΒΥΕ (ή στα διοικητικά δικαστήρια).

Όπως επισημαίνεται πάντως από το ΙΚΑ, η όποια παρατηρούμενη καθυστέρηση στην έκδοση των Ειδικών Ιατρικών Βεβαιώσεων “οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός της απεργίας διαρκείας των ιατρών του Ειδικού Σώματος εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να συσταθούν στην υπηρεσία μας οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό Έκτακτες Υγειονομικές Επιτροπές” και κατά συνέπεια αυτές θα σταλούν στις οικείες γραμματείες ΚΕΠΑ για διεκπεραίωση “αμέσως μετά τη λήξη της απεργίας των ιατρών”.