Νομοσχέδιο: Αλλάζουν όλα στις προμήθειες στο ΕΣΥ – Μετατροπή της Αρχής Προμηθειών Υγείας σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

22-10-2021

Αλλαγές στην Εθνική Αρχή Προμηθειών Υγείας πρβλέπει το σχέδιο νόμου «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας». Το νομοσχέδιο έχει τεθεί και θα παραμείνει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:00. Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, για την όποια βελτίωση των διατάξεων του νομοθετήματος.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου περιλαμβάνουν μέτρα αναμόρφωσης του επιχειρησιακού χαρακτήρα της ΕΚΑΠΥ και μετατροπής της από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ. Με το σχέδιο νόμου καταργείται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ». Και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, το ΝΠΙΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

Με το νέο ΝΠΙΔ ΕΚΑΠΥ – όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση – επιχειρείται η βελτίωση της αποδοτικότητας του επιχειρησιακού χαρακτήρα του παλαιού ΝΠΔΔ ΕΚΑΠΥ. Δεδομένου ότι τελικός του σκοπός είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας. Καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Επιπλέον σκοπός του νέου φορέα είναι η διερεύνηση και υποστήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών υγείας, καινοτόμων υλικών και υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα υγείας.