Οι 7 βασικοί άξονες για την Υγεία, εάν παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία

05-06-2019

Επτά άξονες δράσεις περιλαμβάνει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία που αφορά τη τετραετία 2019-2022 και δόθηκε στη δημοσιότητα από τον γενικό γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζο. Σύμφωνα με τον κ. Μπασκόζο, το ΕΣΔ-ΔΥ αναπτύσσεται σε 7 κύριους άξονες δράσεις, οι οποίοι επιλέχθηκαν με κύρια κριτήρια την νοσοεπιβάρυνση, τις οικονομικές δυνατότητες και τους πόρους του συστήματος υγείας, καθώς και τις έκτακτες καταστάσεις που προκαλούνται από τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες. Συγκεκριμένα:

Άξονας 1: Γεφύρωση της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις δράσεις δημόσιας υγείας

Αφορά στο γενικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας και οργανώνεται με βάση νέες αποκεντρωμένες δομές, τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Επίσης, ενισχύεται με την συμβολή της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας. Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΠΦΥ» ενσωματώνει τις λειτουργικές δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των Πολιτών, της εγγραφής των Πολιτών στον οικογενειακό γιατρό, του συστήματος παραπομπών, των μητρώων επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ, των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών, των δράσεων εμβολιαστικής κάλυψης και των δράσεων προσυμπτωματικού ελέγχου. Επιπλέον με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΗΔΙΚΑ» ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το συνταγογραφικό προφίλ του αλλά και για τις εξετάσεις που έχει εκτελέσει. Στην πλατφόρμα αυτή εντάσσονται και τα Ηλεκτρονικά Ραντεβού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Άξονας 2: Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων χρόνιων νοσημάτων (ΜΜΝ)

Στα μη μεταδοτικά νοσήματα (ΜΜΝ) αποδίδεται η πλειοψηφία των θανάτων και της νοσοεπιβάρυνσης στις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο διαβήτης αντιπροσωπεύουν το 77% του νοσολογικού φορτίου και ευθύνονται για το 85% των πρόωρων θανάτων. Μείζονες παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την επίπτωση και τον επιπολασμό αυτών των ασθενειών είναι η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Οι δράσεις πρωτογενούς πρόληψης εστιάζουν κατά προτεραιότητα στις νεότερες πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά και νέους). Στο επίπεδο της δευτερογενούς πρόληψης, ο σχεδιασμός του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου προχωρά με την συνεργασία του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων και της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε συνεργασία με τις Ιατρικές Εταιρείες σχεδιάζεται το μητρώο επιτήρησης νοσημάτων το οποίο θα αφορά στην αποτελεσματική παρακολούθηση των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, ενώ με τη δημιουργία του νέου Εθνικού Οργανισμού Νεοπλασιών ρυθμίζονται τα ζητήματα του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών ώστε αυτό να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

Άξονας 3: Κοινωνικές ανισότητες και πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας – Οικονομία της Δημόσιας Υγείας

Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η καθολική και ισότιμη κάλυψη του πληθυσμού με έμφαση στην ΠΦΥ και την ανθρωποκεντρική φροντίδα, καθώς και η διασφάλιση της κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων με βάση το κοινωνικό συμφέρον. Ενδεικτικές δράσεις: προστασία των ανασφάλιστων, παρέχοντας καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες περίθαλψης, ολοκληρωμένη υγειονομική φροντίδα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Άξονας 4: Στρατηγικές για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) και των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (ΛΣΥΠ)

Η μικροβιακή αντοχή μπορεί να προληφθεί με τον έλεγχο της χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων καθώς και με την πρόληψη λοιμώξεων που οφείλονται στην εξάπλωση ανθεκτικών στα φάρμακα μικροβίων.

Άξονας 5: Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών: πρόληψη και ανοσοποίηση

Στόχος να αυξηθεί η γνώση και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού ως προς τον εμβολιασμό και την αποτελεσματικότητα του ως μέτρο οικογενειακής και δημόσιας υγείας. Η εφαρμογή μέτρων αυστηροποίησης και μέτρων «υποχρεωτικότητας» των εμβολιασμών προβλέπεται σε συνθήκες έντονης κρίσης, όπως σε περιόδους επιδημιών και πραγματοποιείται με κεντρικό συντονισμό και εποπτεία.

Άξονας 6: Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας: Διεθνείς Κανονισμοί Υγείας (ΔΚΥ), διασυνοριακές απειλές, μεταδοτικές ασθένειες

Άξονας 7: Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα: μεταρρύθμιση, αναδιοργάνωση και διακυβέρνηση των υπηρεσιών

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και της διακυβέρνησης της Δημόσιας Υγείας. Σκοπός είναι, αφενός να αποκεντρωθεί το σύστημα, αποδίδοντας τις κατάλληλες αρμοδιότητες ανά φορέα και αφετέρου να καταστεί εφικτός ο συντονισμός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς να καταστρατηγείται η ιεραρχία.

Τέλος, τονίζεται ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, θα πρέπει να ενδυναμωθεί ο ρόλος των επαγγελματιών και να τους δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία για να εκτελούν τα καθήκοντά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σε διασύνδεση μεταξύ τους αλλά και με οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς που μπορούν να τους διευκολύνουν και να τους επικουρήσουν. Ενδεικτικά σχεδιάζεται, η δημιουργία ενός μητρώου με όλους τους επαγγελματίες στον τομέα της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική.

Διαβάστε επίσης:

Σε εκκρεμότητα λόγω εκλογών: Δελτίο τιμών, σκευάσματα κάνναβης, προσλήψεις και οδοντιατρική φροντίδα