Το όραμα του Ανδρέα Ξανθού για τον ανασχηματισμό των υπηρεσιών Υγείας την τριετία 2017-2020

20-03-2017

Ανασχεδιασμό των υπηρεσιών Υγείας και των παροχών, με κριτήριο την αποκέντρωση και τις τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας του πληθυσμού και ουσιαστικό έλεγχο  της  προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας, σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας για την τριετία 2017- 2020.

Απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού καθορίζει το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τους άξονες παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας,  για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, για το έτος 2017, (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017-2020).

ΟΡΑΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «Επιθυμούμε,  όλες  οι Υπηρεσίες Υγείας  της  Χώρας να είναι συνεχώς βελτιούμενες, διευρυνόμενες και οικονομικά βιώσιμες για όλους της πολίτες της Χώρας, καθώς και για τις επόμενες γενεές, στοχεύοντας σταθερά:

  • στη διαρκή βελτίωση της  υγείας του πληθυσμού και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα  της  υγείας, μέσω  της  ασφάλειας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
  • στη διασφάλιση ισότιμης και καθολικής πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας,
  • στην ενίσχυση της  συνεργασίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας, των επαγγελματιών υγείας-πρόνοιας, των φροντιστών και  της  κοινότητας (τοπική κοινωνία), για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας  και
  • στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων  εκπαίδευσης και  ενδυνάμωσής του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τρεις είναι οι στρατηγικοί στόχοι, σύμφωνα με την απόφαση του Ανδρέα Ξανθού.

1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες δομές, σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική φροντίδα και σε αξιόπιστες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας.

2ος  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση της Διοίκησης και αποδοτικής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας,  μέσω διαφανούς, δημοκρατικής, συμμετοχικής, τεχνολογικά εκσυγχρονισμένης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης, που ενθαρρύνει τη βασισμένη σε ενδείξεις υγειονομική φροντίδα, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των πολιτών, που υπόκειται στις αρχές της δημόσιας λογοδοσίας, του κοινωνικού ελέγχου και του σχεδιασμού των υπηρεσιών, με κριτήριο την αποκέντρωση, την τομεοποίηση και τις τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας του πληθυσμού.

3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Βιώσιμη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, με συνέργεια των πόρων από τη γενική φορολογία και το Ασφαλιστικό Σύστημα, με εξάλειψη των «καταστροφικών» ιδίων δαπανών των πολιτών και των οικονομικών εμποδίων στην καθολική κάλυψη του πληθυσμού, με ουσιαστικό έλεγχο  της  προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας και με συμπληρωματική – επικουρική λειτουργία του ιδιωτικού τομέα στην κατεύθυνση  της  πλήρους κάλυψης των υγειονομικών αναγκών των πολιτών.