Πάροχοι Υγείας: Δικαίωμα ένστασης εντός 3 ημερών κατά των ελέγχων

26-12-2016

Δικαίωμα ένστασης, εντός 3 ημερών, κατά των πορισμάτων Ιατρικού Ελέγχου, έχουν οι Πάροχοι Υγείας του ΕΟΠΥΥ εφόσον αμφισβητούν τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ήδη ο Οργανισμός προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των ενστάσεων. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, εφόσον ολοκληρωθεί ο Ιατρικός και Διοικητικός έλεγχος της υποβολής κάθε παρόχου, η αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. εκδίδει τη σχετική Πράξη Εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση κατά την οποία, η Πράξη Εκκαθάρισης προβλέπει περικοπή επί του αρχικώς αιτούμενου ποσού της υποβολής, το αναλυτικό περιεχόμενο του αποτελέσματος γνωστοποιείται στον πάροχο, ο οποίος έχει στη διάθεσή του τις εξής επιλογές: 

Α) σε περίπτωση αποδοχής των αποτελεσμάτων του ελέγχου, και κατ’ επέκταση της προβλεπόμενης περικοπής στο αρχικώς αιτούμενο ποσό, καλείται να προσκομίσει το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής του. 

Β) σε περίπτωση αμφισβήτησης, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριώνεργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της εν λόγω υποβολής του παρόχου, ο δε έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο σύνολο της υποβολής. 

Ο πάροχος έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του και να επισυνάψει,στην ένστασή του, συμπληρωματικά έγγραφα που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν την αρμόδια ομάδα αξιολόγησης να διεξάγει τον έλεγχο και τα οποία θα αφορούν τις παρατηρήσεις που του έχουν κοινοποιηθεί από τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Για την υποβολή ένστασης θα κατατίθεται παράβολο υπέρ ΕΟΠΥΥ, ποσού ίσο με το 2% της αξίας της σχετικής υποβολής. 

Τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης Ενστάσεων, υποβάλλονται με εισήγηση του Προέδρου της Ομάδας στο Δ.Σ. του Οργανισμού προς έγκριση. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., τα αποτελέσματα αξιολόγησης των ενστάσεων κοινοποιούνται στον πάροχο και στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση. Στην περίπτωση που συνεχίζουν να υφίστανται περικοπές ανά υποβολή, ο πάροχος οφείλει να προσκομίσει το πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό της περικοπής ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής. 

Ο πάροχος δεν έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει νέα ένσταση ή συμπληρωματικά έγγραφα για υποβολή της οποίας η αξιολόγηση έχει εκκινήσει ή έχει ολοκληρωθεί από  την αρμόδια ομάδα αξιολόγησης ενστάσεων εκκαθάρισης