Ποια τα δικαιώματα των ασφαλισμένων κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης στο εξωτερικό

26-06-2018

Τα δικαιώματα και τις παροχές των δικαιούχων ασφαλισμένων Ευρωπαϊκού Φορέα, κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινός Αντικατάστασης (ΠΠΑ, «αποκωδικοποίησε» ο ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα,

Ο ασφαλισμένος και τα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν σε κράτος μέλος άλλο από το αρμόδιο, δικαιούνται παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε αυτό, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής.

Τα κριτήρια – προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται κατά τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος από τον πάροχο είναι: η ιατρική ανάγκη, το είδος – φύση των παροχών, η προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής. Για να κριθεί ατά πόσο είναι ιατρική ανάγκη η χορήγηση μιας παροχής σε είδος, πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα άλλα δύο κριτήρια και να ληφθεί υπόψη, ότι η περίθαλψη χορηγείται ώστε ο ασφαλισμένος να μην αναγκάζεται να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος για να λάβει την απαραίτητη θεραπεία. Για την εκτίμηση του ιατρικού κριτηρίου, καθοριστικός και ουσιώδης είναι ο ρόλος του θεράποντα ιατρού ο οποίος θα πρέπει να κρίνει την έκταση, τον τρόπο, το είδος και την ποσότητα των παροχών σε είδος που θα χορηγήσει, σε συνάρτηση με την προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής

Εάν η κατάσταση της υγείας ενός ασθενή απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία (νοσηλεία / αποκατάσταση) που δεν επιτρέπει στον ασφαλισμένο να επιστρέψει σύντομα στο κράτος μέλος της κατοικίας του για να λάβει την απαιτούμενη θεραπεία, θα πρέπει με την παρέλευση του πρώτου μήνα να εξετάσουν τη συνολική κατάσταση υγείας του ασθενή έχοντας τεκμηριωμένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια το χρονικό διάστημα που ο ασθενής χρήζει νοσηλείας / αποκατάστασης, εάν του επιτρέπεται να μετακινηθεί και αν όχι να αιτιολογείται.

Όπου ο ασθενής χρήζει νοσηλείας / αποκατάστασης άνω των 4 μηνών ή επ’ αόριστον, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία / αποκατάστασή του, θα πρέπει να υποβάλει απευθείας έγγραφο ερώτημα προς τον Φορέα Ασφάλισής του με συνημμένη την ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.