Πρόεδρος της επιτροπής συντονισμού για τις μεταρρυθμίσεις στη ΠΦΥ ο Σταμάτης Βαρδαρός

01-02-2017

Επιτροπή Συντονισμού για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), συστήνεται στο υπουργείο Υγείας. Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Σταμάτης Βαρδαρός, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, αρμόδιος για θέματα Π.Φ.Υ..

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα, έργο της Επιτροπής Συντονισμού είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο συντονισμός και η διατομεακή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη της απρόσκοπτης εφαρμογής της εν λόγω μεταρρύθμισης.

Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Συντονισμού συνιστάται Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, αποτελούμενη από:

  1. Εκπρόσωπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
  2. Εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

iii. Εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (τ. Αρχή Πληρωμής) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  1. Εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  2. Εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Συντονισμού έχει θητεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.