Προσπάθειες του γενικού γραμματέα για να εξασφαλισθεί το αυτονόητο: Η προσβασιμότητα αναπήρων στα κτίρια υπηρεσίων υγείας

14-02-2017

Προσβασιμότητα σε όλους τους φορείς Υγείας της χώρας των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, προσπαθεί να εξασφαλίσει ο νέος γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος.

Με εγκύκλιο που απέστειλε χθες σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες, ο γ.γ. καλεί τις διοικήσεις να προχωρήσουν σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ώστε σε όλες τις κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις που στεγάζουν λειτουργίες των φορέων υγείας να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

«Για το λόγο αυτό απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι χώροι των παραπάνω δομών να διαμορφώνονται ή να σχεδιάζονται με σκοπό να εξυπηρετούν τα άτομα αυτά, όσων αφορά στην προσβασιμότητα (κλιμακοστάσια, χώροι στάθμευσης κ.λ.π.) αλλά και στη λειτουργικότητα (w.c., εξεταστήρια κ.λ.π.)των χώρων τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Σε κάθε περίπτωση –υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο – εφαρμόζονται όλοι οι κανονισμοί και τα νομοθετικά κείμενα που αφορούν στο σχεδιασμό και τις ρυθμίσεις προσπελασιμότητας και χρήσης κτιρίων για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Και διευκρινίζεται ότι «για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς, μπορεί να χρησιμοποιούνται, το ISO 21542-2011 «Building construction –Accessibility and usability of the builtenvironment», o «ADA Standards for accessible design» ή /και άλλοι σχετικοί και αναγνωρισμένοι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα».

Οι Διοικήσεις των ΥΠΕ – καταλήγει ο γ.γ. – αφού ενημερώσουν σχετικά τους εποπτευόμενους από αυτές φορείς, να μεριμνήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου.