Προθεσμία μέχρι 10/4 στους παρόχους που δεν έχουν σύμβαση με ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

26-12-2016

Προθεσμία μέχρι τις 10 Απριλίου έχουν όσοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν συνάψει σύμβαση με Ιδιωτική Ελεγκτική Εταιρία για τον έλεγχο δαπανών του 2013. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, σε διαφορετική περίπτωση ο Οργανισμός «θα αναθεωρήσει τη συνέχιση της Σύμβασής σας με τον ΕΟΠΥΥ». 

Η προθεσμία αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ , που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες:

  Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Ιδιώτες και εταιρίες)

   Γιατρών αμειβόμενων κατά πράξη και περίπτωση

  Φυσικοθεραπευτηρίων (Ιδιώτες και εταιρίες). 

Σημειώνεται ότι οι εγκεκριμένες από τον ΕΟΠΥΥ εταιρίες (ΙΕΕ) είναι οι:

  Ένωση Εταιρειών Deloitte Business Solution AE – Deloitte. – Total Care

Network AE 

  Ένωση Εταιρειών PriceWaterHouse Coopers Business Solution AE  –

Accurate Health Auditing & Consulting AE 

  Ένωση Εταιρειών KPMG Σύμβουλοι ΑΕ – MednetHellas AE 

  Ένωση Εταιρειών GrantThornton –ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ 

  Ένωση Εταιρειών ΩΡΙΩΝ – ΣΟΛ – EXPERT OPINION  

καθώς και οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ιατρικού – κλινικού ελέγχου:

  TOTAL CARE NETWORK A.E

  ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING ΑΕ

   MEDNET HELLAS A.E

  EXPERT OPINION 

για την υλοποίηση μόνο των ιατρικών – κλινικών ελέγχων των περιστατικών

που κατέθεσαν το 2013.