Ψαλίδι στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο

23-04-2018

«Ψαλίδι» του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας βάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο! Συγκεκριμένα, με δύο αποφάσεις του θέτει ζητήματα «συμψηφισμού» του ανθυγιεινού επιδόματος με την προσωπική διαφορά αφού κρίθηκε ότι:

  • η Επίτροπος υπολαμβάνεται ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 η μείωση της προσωπικής διαφοράς πρέπει να επέλθει επί του καταβαλλόμενου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αντί των αποδοχών της υπαλλήλου.
  • η προσωπική διαφορά, κατά τη ρητή διατύπωση του νόμου, θα μειώνεται σε οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, εκτός από τις περιπτώσεις της αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου λόγω της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 1 του άρθρου 11 ή της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μελλοντική αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου, από οποιαδήποτε αιτία πλην των ανωτέρω, οδηγεί σε μείωση της προσωπικής διαφοράς του. Τούτο ισχύει και για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθόσον ο νομοθέτης δεν το συμπεριέλαβε στα επιδόματα που δεν συνιστούν αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι ο Ν.4354/15 αναφέρει ότι για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης και ότι η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπάλληλου πλην της χορήγησης επιδόματος θέσης ευθύνης και της προωθημένης εξέλιξης.