Συμψηφισμό του clawback με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, έως και 100 εκατ. ευρώ για το 2020, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση

11-01-2021

Κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμψηφισμού του clawback με ποσοστά δαπανών έρευνας και ανάπτυξης των φαρμακευτικών εταιριών για το 2020. Το ποσό συμψηφισμού δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ.

Τα αιτήματα συμψηφισμού υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού έτους αναφοράς και αποκλειστικά εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους. Η εξέτασή τους από τις Επιτροπές Πιστοποίησης ολοκληρώνεται εντός σαρανταπέντε/45 ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.

Αιτήματα μπορούν να υποβάλουν οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή φαρμακευτικές εταιρείες που υπόκεινται σε διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι για την τεκμηρίωση των δαπανών απαιτείται πιστοποίηση της υλοποίησης των δαπανών από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/ή στο Δημόσιο Μητρώο και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως.