Τι αλλάζει στους αγροτικούς γιατρούς

26-12-2016

Αλλαγές στην διαδικασία τοποθέτησης ιατρών των Π.Ε.Δ.Υ − Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ − Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ − Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, των Γενικών Νοσοκομείων − Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, για την υπηρεσία υπαίθρου των ιατρών με νέα θητεία (μη υπόχρεοι), καθώς και για την κάλυψη των ιατρείων από ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΦΕΚ 3687). Σύμφωνα με την απόφαση: 

α. Οι θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών που υπηρετούν σ αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές ή άγονες και προβληματικές καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας με νέα θητεία. 

β. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η ίδια διαδικασία διενέργειας, έκδοσης των αποτελεσμάτων και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με αυτήν της προκήρυξης. 

γ. Η προκήρυξη και η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 

Η θητεία ορίζεται ως δωδεκάμηνη και η υποχρεωτική εκπαιδευτική πρακτική εξάσκηση των υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών έχει διάρκεια ενός (1) μήνα και πραγματοποιείται στο οικείο Νοσοκομείο και μόνον τον πρώτο μήνα της δωδεκάμηνης υπηρεσίας τους. 

Για όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ιατρούς α. ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου, β. ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με νέα θητεία και γ. ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ισχύουν τα ακόλουθα: 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνον έντυπης αίτησης στην οποία δηλώνει πέντε προτιμήσεις. Οι θέσεις επιλογής καθορίζονται στην αίτηση με τον κωδικό των Π.Ε.Δ.Υ − Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.ΔΥ− Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ − Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, των Γενικών Νοσοκομείων − Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, όπως αυτοί αναγράφονται στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Η αίτηση συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε απλή φωτοτυπία, όπως ορίζει η προκήρυξη ή η πρόσκληση ενδιαφέροντος και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, ως προς την ακρίβεια αυτών.

Ιατροί (υπόχρεοι και με νέα θητεία) που: 

α. μετά το πέρας δέκα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποφάσεων διορισμού τους στη Διαύγεια του Υπουργείου Υγείας με υπεύθυνη δήλωση δεν αποδεχθούν το διορισμό τους και 

β. ενώ υπηρετούν παραιτηθούν πριν τη συμπλήρωση της δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου (υποχρεωτικής ή μη), εκτός από την περίπτωση έναρξης ειδικότητας στην ημεδαπή, σε επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά διορίζονται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις Π.Ε.Δ.Υ − Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ Περιφερειακών Ιατρείων των Π.Ε.Δ.Υ− Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, των Γενικών Νοσοκομείων −Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων κατά την κρίση της υπηρεσίας.

 

Επιλογή 

Η επιλογή των ιατρών (υπόχρεων και με νέα θητεία) για την τοποθέτηση τους σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και τη μοριοδότησή τους που προκύπτει από τον βαθμολογικό χαρακτηρισμό του πτυχίου. 

 

Ιατροί με νέα θητεία (μη υπόχρεοι) 

Για τους ιατρούς αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση της μηνιαίας προεκπαίδευσης και απαραίτητη είναι η κατάθεση βεβαίωσης χρόνου αναμονής για έναρξη ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ή τίτλου ειδικότητας, ή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από θέση ειδίκευσης, ή υπεύθυνης δήλωσης μη επιθυμίας έναρξης ειδικότητας, ή υπεύθυνης δήλωσης ολοκλήρωσης του χρόνου ειδίκευσης του και αναμονής της εξεταστικής περιόδου για την κτήση του τίτλου ειδικότητας.

 

Γενικοί Ιατροί 

Οι ιατροί που έχουν τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής έχουν προτεραιότητα ωστόσο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και στις θέσεις που προκηρύσσονται στα πλοία. Επίσης, στην κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει από την τελευταία προκήρυξη σε άγονες και σε νησιωτικές περιοχές συμμετέχουν ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία οι οποίοι κατά την επιλογή προηγούνται των υπόχρεων.