Το Σχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα και το φάρμακο για την τριετία 2021-2023

19-01-2021

Σημαντικές αλλαγές στην Υγεία με στόχο την εξάλειψη παραγόντων κίνδυνου για την υγεία, τη συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για όλους της πολίτες, με παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περιλαμβάνει το Σχέδιο του υπουργείου Υγείας με χρονική περίοδο εφαρμογής 2021-2023. Το σχέδιο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων ανά στρατηγικό στόχο μεταξύ των οποίων:

Ανάπτυξη, σε όλη τη Xώρα, Δικτύου Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Επίσης, δημιουργία και λειτουργία, σε όλη τη Χώρα, δομών για την πρόληψη και τη θεραπεία χρονίων νοσημάτων καθώς και δημιουργία και λειτουργία, σε όλη τη Χώρα, Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας με σκοπό τον περιορισμό των εισαγωγών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και των σχετικών δαπανών, όπου θα πραγματοποιούνται συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις (οφθαλμολογικές, ορθοπεδικές, ενδοσκοπήσεις, κ.λ.π.), διαγνωστικές εξετάσεις και ορισμένες θεραπείες ( π.χ. ογκολογική αγωγή) , οι οποίες δεν απαιτούν μακράς διάρκειας νοσηλεία.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που προσέρχονται στα νοσοκομεία, μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων (διοικητικά-λειτουργικά) τμημάτων επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), στελεχωμένων με γιατρούς εξειδικευμένους στην επείγουσα ιατρική. Ορθολογική διαχείριση των ασθενών που χρήζουν εντατικής θεραπείας, με θεσμοθετημένα πρωτόκολλα κλινικών κριτηρίων εισαγωγής και παραμονής σε ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΕΝΝ.

Δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων συλλογής και επεξεργασίας των λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Υπουργείου, Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων.

Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης για τη διαμόρφωση και εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών που αφορούν στα φάρμακα.